Blog

Lattest News Aroud Business

Previous Next

Održana 22. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš: Usvojen Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za narednu godinu u iznosu od 20.234.550 KM

U utorak, 29. novembra 2022. godine, održana je 22. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš uz prisustvo 22 vijećnika. Dnevnim redom je planirano 26 tačaka, a sjednicu je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Ilijaš Alma Mešić.

Na početku sjednice vijećnici su primili k znanju Informaciju o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za period od 1. januara do 30. septembra 2022. godine. Budžet Općine Ilijaš u ovom periodu bilježi 14.408.233,00 KM ostvarenih prihoda, što je 72 posto od planiranih prihoda u Budžetu za 2022. godinu. Sa druge strane, ostvareni su izdaci u iznosu od 10.314.853,00 KM, što predstavlja 52 posto od planiranih izdataka u Budžetu za 2022. godinu. Prema tome, ostvaren je suficit na navedeni period u iznosu od 4.093.380,00 KM.

Vijećnici su podržali Zaključak kojim se prihvata Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2023. godinu. Nacrt Budžeta obrazložio je Nedžad Masnopita šef odsjeka za bužet i trezor Općine Ilijaš. Projicirani prihodi i primici u okviru projekcije Nacrta Budžeta Općine Ilijš za 2023. godinu iznose 20.234.550 KM, a što je za 1,75 posto više u odnosu na aktuelni plan prihoda za 2022. godinu. Struktura planiranih prihoda i primitaka Nacrtom Budžeta za 2023. godinu je sljedeća: porezni prihodi iznose 7.734.750 KM (38,23%), neporezni prihodi 3.727.950 KM (18,42%), prihodi od tekućih transfera 1.112.300 KM (5,50%), prihodi po osnovu donacija 115.000 KM (0,57%), prihodi od kapitalnih transfera 3.860.300 KM (19,08%), kapitalni primici 2.100.000 KM (10,38%), prenesena sredstva 1.584.200 KM (7,83%).

Ukupni projicirani rashodi i izdaci Nacrtom Budžeta za 2023. godinu iznose 19.818.850 KM, što je 1,75 posto više u odnosu na aktuelni plan Budžeta Općine za 2022. godinu. Planirani su izdaci za bruto plaće i naknade u iznosu od 3.014.500 KM (14,90%), izdaci za materijal i usluge 1.903.750 KM (9,41%), tekući transferi 3.449.100 KM (17,05%), kapitalni transferi 7.480.900 KM (36,97%), izdaci za kamate i ostale naknade 12.100 (0,06%), kapitalni izdaci 4.274.200 (21,12%), budžetska rezerva 100.000 (0,49%).

Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za narednu godinu stavlja se na javnu raspravu i to objavom putem web stranice Općine Ilijaš, objavom na oglasnoj ploči Općine Ilijaš i javnom prezentacijom u sali Općinskog vijeća. U javnoj raspravi mogu učestvovati građani, javna preduzeća, javne ustanove, mjesne zajednice, budžetski korisnici, političke stranke i ostale asocijacije i udruženja građana.

Javna rasprava se određuje u trajanju od 15 dana, od 30. novembra do 15. decembra 2022. godine. Nakon provedene javne rasprave primjedbe i prijedlozi će se dostaviti Službi za privredu i finansije u pisanoj formi ili putem e-maila, najkasnije do 16. decembra 2022. godine, do 12 sati. Primjedbe i prijedlozi koji budu dostavljeni poslije navedenog roka neće biti uzeti u razmatranje.

Također, usvojen je i Zaključak kojim se prihvata Nacrt Odluke o izvršenju budžeta Općine Ilijaš za 2023. godinu i stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 30. novembra do 15. decembra 2022. godine.

Vijećnici su jednoglasno podržali Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalnih taksi na području općine Ilijaš. Izmjenom se definiše da fizička i pravna lica koja posluju na području mjesne nadležnosti Općine Ilijaš taksu na istaknutu firmu za 2023. godinu plaćaju u visini 40 posto iznosa utvređneog Tarifinim brojem 1.

Usvojena je i Odluka o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje tri člana Općinske izborne komisije Ilijaš. Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na oglasnoj ploči Općine Ilijaš i web stranici Općine Ilijaš. Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja.
Vijeće je usvojilo Odluku kojom se daje ovlašćenje Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo da preduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Općine Ilijaš, kao i druge poslove određene Zakonom o pravobranilaštvu Kantona Sarajevo u pogledu zastupanja Općine Ilijaš pred sudovima i drugim nadležnim organima.

Jednoglasno su usvojeni Pravilnici o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe i Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata. Cijeneći aktuelna inflatorna kretanja i povećanje troškova školovanja Pravilnicima je definisana visina mjesečne stipendije u iznosu od 70,00 KM za učenike u srednjim školama i 130,00 KM za studente na visokoškolskim ustanovama. Također, jednoglasno je usvojen amandman kojim je definisano da će se Posebnom Odlukom općinskog načelnika odobravati zahtjevi kandidata za dodjelu sredstava za pohađanje trećeg ciklusa univerzitetskog studija u trajanju od tri studijske godine sa ostvarenih 180 ECTS studijskih bodova, što sa prvim i drugim ciklusom studija ukupno iznosi 480 ECTS studijskih bodova, za sticanje akademske titule i naučnog zvanja Doktor nauka ili Doktor umjetnosti, kao i odbranu doktorske disertacije. Visina sredstava koja se mogu odobriti kandidatima – podnosiocima zahtjeva iznosi 1.500,00 KM za jednu studijsku godinu i 1.500,00 KM za odbranu doktorske disertacije. Zahtjev mogu podnijeti studenti prve, druge i treće godine trećeg ciklusa univerzitetskog studija, kao i studenti kojima je zakazana odbrana doktorske disertacije.

Potom je jednoglasno usvojena Odluka o izmjenama Plana stipendiranja učenika i studenata u stanju socijalne potrebe kojom su planirana sredstva za stipendiranje učenika i studenata u stanju socijalne potrebe za školsku/akademsku 2022/2023. godinu iznose 53.460,00 KM. Iznos planiran za 44 učenika je 27.720,00 KM i za 22 studenta 25.740,00 KM.

Odlukom o izmjenama Plana stipendiranja izuzetno nadarenih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj 2022/2023. godini planirana su sredstva za stipendiranja 140 učenika u iznosu od 88.200,00 KM i 177 studenata u iznosu od 207.090,00 KM. Ukupna planirana sredstva iznose 295.290,00 KM.

Potrebnu podršku dobila je Odluka kojom se Javnoj ustanovi "KULTURNO – SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ" daje bez naknade na korištenje i upravljanje Sportsko – rekreativni centar Banovac u Ilijašu koji se sastoji od glavnog nogometnog terena, terena za nogomet sa umjetnom travom, atletske staze sa borilištima u izgradnji, pomoćnog terena i objekta tribina sa pratećim sadržajima.

Vijeće je podržalo Odluku o usvajanju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Mrakovo II" Ilijaš i Odluku o provođenju Regulacionog plana ""Apartmansko naselje Mrakovo II" Ilijaš.

Također je usvojen Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Regulacionog plana Apartmansko naselje "Do" Lješevo, Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana Apartmansko naselje "Do" Lješevo i Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana Apartmanskog naselja "Do" Lješevo. Javni uvid na Nacrt Regulacionog plana Apartmansko naselje "Do" Lješevo će biti u periodu od 01. do 15. decembra 2022. godine u zgradi Općine Ilijaš, II sprat soba br. 25, a javna rasprava na Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana Apartmansko naselje "Do" Lješevo i Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana Apartmanskog naselja "Do" Lješevo održat će se u petak 16. decembra 2022. godine u zgradi Općine Ilijaš, II sprat soba 21 sa početkom u 14:30 sati.

Vijeće je podržalo Odluku o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta. Također i Odluku o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta, kojom se daje saglasnost općinskom načelniku za raspisivanje Javnog konkursa za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu putem javnog nadmetanja radi gradnje slobodnostojećeg poslovnog objekta na lokalitetu Stari Ilijaš u obuhvatu Regulacionog plana "Stari Ilijaš".

Usvojena je i Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi. Potom i Odluka kojom se utvrđuje da je od javnog interesa izvođenje radova na rekonstrukciji i izmještanju postojeće nadzemne niskonaponske mreže TP "Kadarići" i izgradnja nove niskonaponske mreže u naselju Kadarići od strane JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo i da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji zemljišta.

Vijećnici su podržali Odluku kojom se utvrđuju da je od javnog interesa izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji sistema vodosnabdijevanja od postojećeg šahta "Generalova kuća" do apartmanskog naselja Donja Bioča faza 1.

Usvojena su četiri Zaključka kojima se odbacuju prijedlozi Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. za obnovu upravnog postupka u kojem je donesena Odluka Općinskog vijeća Ilijaš iz 1999., 2009. i 2015. godine, a sve u vezi sa Rješenjem Federalne uprave za geodetske poslove i imovinsko – pravne poslove Sarajevo od jula 2022. godine.

Vijećnici su dali potrebnu podršku Rješenju kojim se razrješava dužnosti članica Komisije za prostorno uređenje, stambeno – komunalne poslove i ekologiju Emina Balta, predstavnica Stranke demokratske akcije, a potom je usvojeno Rješenje kojim se za člana iste Komisije bira Faruk Balta, također predstavnik Stranke demokratske akcije.

Na samom kraju sjednice vijećnici su primili k znanju Informaciju o stanju privrede, poljoprivrede i samostalnog privređivanja.

Previous Next

U okviru obilježavanja Dana državnosti BiH održana promocija knjige „Prvi korpus u odbrani Sarajeva 1992. – 1995.“

U okviru obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine u Biznis centru održana je promocija knjige „Prvi korpus u odbrani Sarajeva 1992. – 1995.“ autora prof. dr. Nedžada Ajnadžića, a u organizaciji Udruženja boraca 126. brigade Ilijaš. Promociji ovog značajnoj djela prisustovalo je Općinski načelnik Akif Fazlić sa saradnicima. 

O knjizi su govorili: dr. Meldijana Arnaut, general Sulejman Vranj, prof. dr. Ismet Alija i brigadir Bego Durić.
 
Predsjednik Udruženja boraca 126. brigade Ilijaš, ujedno i jedan od promotora knjige Bego Durić kazao je da je udruženje s velikim zadovoljstvom organizovalo promociju. „Moram kazati da nam je čast biti od neke pomoći kada je upitanju promocija knjige našeg generala Nedžada Ajnadžića. U ovoj knjizi su historijske činjenice i svjedočenja za sve ono što se dešavalo u opkoljenom Sarajevu. Ova knjiga je jedan svojevrstan konglomerat svih tih statistika složenih iz raznih uglova koje su putem određenih naučnih metoda i anketa dale svoju valorizaciju. Autor je na ovaj način htio da ostavi u amanet generacijama koje dolaze da se to kroz vrijeme proučava“, istakao je predsjednik Udruženja boraca 126. brigade Ilijaš Bego Durić.
 
Ova knjiga rezultat je naučnog istraživanja i analize. Radi se o 33 pitanja u anketi. Rađena je dvije godine i šest mjeseci sa 16 anketara, a na čelu ovog anketnog tima bio je autor knjige prof. dr. Nedžad Ajnadžić. Analiza i komparacija svih podataka rađena je u periodu 2000 – 2019. godine. U knjizi „Prvi korpus u odbrani Sarajeva 1992-1995“ se nalazi preko 30 hiljada podataka i predstavlja jednu dobru matricu za mlade generacije koje će istraživati u budućnosti odbranu grada Sarajeva i države Bosne i Hercegovine.
 
„Jako sam zadovoljan i mislim da ova knjiga objektivno baca svjetlo na veoma bitne i iznimno važne podatke u odbrani glavnog grada Bosne i Hercegovine, ali i države uopće. Knjiga potvrđuje i odaje priznanje svima onima koji su u kontekstu obrazovne strukture najviše dali doprinos u odbrani Sarajeva i Bosne i Hercegovine. To je jedan nevjerovatan podatak, jer je najviše bilo onih koji su branili državu sa osnovnom i srednjom stručnom spremom.Moramo biti zahvalni svima koji su dali život u odbrani naše domovine, a posebnu zahvalnost dugujemo onima koji su branili srcem državu, a danas je izgrađuju u mjeri u kojoj je to i realno moguće“, kazao je prof. dr. Ajnadžić.
 
Previous Next

Delegacija Općine Ilijaš prisustvovala obilježavanju Dana državnosti BiH u organizaciji UABNOR-a

Delegacija Općine Ilijaš predvođena načelnikom Akifom Fazlićem prisustvovala je obilježavanju Dana državnosti Bosne i Hercegovine u organizaciji UABNOR-a Ilijaš. 

Program obilježavanja počeo je polaganjem cvijeća palim borcima Narodno – oslobodilačkog rata 1941. – 1945. godina na spomeniku u Alića gaju, a zatim i na Centralnom spomen obilježju u Ilijašu borcima Odbrambeno – oslobodilačkog rata 1992. – 1995., nakon čega je upriličena svečana akademija, kojom je obilježena 79. godina od Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a. 
 
Predsjednik UABNOR-a Ilijaš Selver Herić poželio je dobrodošlicu prisutnima, te istakao važnost obilježavanja ovoga značanog datuma. „Obilježavanje 25. novembra najvažnije je u historiji naše Bosne i Hercegovine. Obavezni smo da baštinimo ovaj značajni datum i slavimo ga kao datum naše zemlje. Poruka posebno mladima bi bila da se pridruže UABNOR- u, da pamtimo i obilježavamo značajne datume, da se družimo i podmladimo naše udruženje“, poručio je predsjednik Herić te se posebno zahvalilo načelniku Akifu Fazliću na dugogodišnjoj nesebičnoj podršci, kao i članovima udruženja antifašista te učesnicima programa obilježavanja. 
 
U svom obraćanju, Općinski načelnik Akif Fazlić zahvalio se UABNOR-u za aktivnosti koje provode u cilju očuvanja sjećanja na najznačanije datume iz historije BiH, te je uputio čestitku povodom Dana državnosti BiH. 
 
Previous Next

Čestitka povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine

Povodom 25. novembra - Dana državnosti Bosne i Hercegovine, načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić i predsjedavajuća Općinskog vijeća Ilijaš Alma Mešić uputili su čestitku svim građanima Ilijaša i Bosne i Hercegovine u kojoj se navodi:

“Dan državnosti je praznik za sve ljude koji vole Bosnu i Hercegovinu, one koji su spremni da je brane, kao i prilika da jačamo svoj patriotizam i ljubav prema domovini te da za njen napredak i budućnost dajemo najbolje od sebe. Mi u Ilijašu borimo se na način da jačamo ekonomsku poziciju naše općine, da gradimo društvenu infrastrukturu koja će značiti bolji život za njene građane, da se, prije svega, mlade generacije obrazuju te da kreiramo ambijent koji će omogućiti prosperitet i bolju budućnost naše domovine. Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, u ime Općine Ilijaš i Općinskog vijeća, te u svoje lično ime, upućujemo iskrene čestitke svim građanima općine Ilijaš, Bosne i Hercegovine i dijaspore.”
Previous Next

Polaganjem cvijeća i svečanom sjednicom Općinskog vijeća Ilijaš obilježen Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Odavanjem počasti i polaganjem cvijeća od strane delegacije Općine Ilijaš i Općinskog vijeća, koordinacije boračkih udruženja, političkih subjekata i drugih na Spomen obilježju Šehidima i poginulim borcima u Ilijašu započete su aktivnosti na obilježavanju Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Aktivnosti su nastavljene svečanom sjednicom Općinskog vijeća koja je upriličena u sali OV-a Ilijaš.  

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić čestitao je svim građanima BiH, a posebno građanima Ilijaša Dan državnosti BiH, kazavši da je dužnost prema domovini stvaranje ambijenta ugodnog življenja za njene građane. „Za nas je ovo jedan od najvažnijih datuma, datum koji treba biti motiv svima nama da gradimo državu Bosnu i Hercegovinu po mjeri svakog njenog čovjeka. U tom smislu jako je bitan angažman sviju nas u stvaranju dobrih uslova za život ljudi, ambijenta u kojem će svi naći svoje mjesto, u kojem će ova država biti mjesto u kome ljudi vole da žive i vide svoju perspektivu. Općina Ilijaš kroz cijeli svoj period angažovanja i planiranja pokazuje da se gradi takav ambijent, posebno ekonomski, pa društveni i Općina Ilijaš svojim uspjehom pokazuje da se u ovoj državi može i uspješno poslovati i ugodno živjeti“, zaključio je načelnik Fazlić.
 
U ime Općinskog vijeća Ilijaš poruku i čestitku povodom Dana državnosti BiH uputila je predsjedavajuća Alma Mešić, kazavši da je veliki ponos što je mnoštvo događaja obilježavanja ovog važnog datuma posvećen mladim naraštajima sa posebnim naglaskom na važnosti mladih i obrazovanja. „Organizovani su mnogi događaji sa posebnim akcentom na obrazovanje. Smatram da na najbolji način možemo graditi našu državu kroz obrazovanje i trudimo se kao Općinsko vijeće i Općina Ilijaš da gradimo takav ambijent koji to omogućava, da bismo shvatili da naša domovina iako je mala na karti Evrope, zaista je velika za sve one koji je iskreno vole. Mi ćemo i dalje raditi i graditi općinu Ilijaš i tako jačati integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine“, poručila je Mešić.
 
O značaju ovog datuma za našu domovinu govorio je prof.dr. Šaćir Filandra, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. “Trebamo se sjetiti svih generacija koje su utkale svoje živote, vizije, živote, želje za ono što imamo danas, a to jeste slobodna,  nezavisna i suverena država, koja je bila i jeste transgeneracijski projekat. Ovaj datum je veoma značajan jer je njime ravnopravnost naše zemlje prvi put ozvaničena jednim političkim činom 1943. zasjedanjem ZAVNOBiH-a. Na osnovu tog čina stvorili smo pravne i političke pretpostavke za sticanje državne neovisnosti i samostalnosti 1992. godine. Država je oblik naše egzistencije, čuvar i oblik naše slobode, zato sve generacije koje dolaze, kao i sadašnje generacije, posebno nosioci vlasti trebaju i moraju ugraditi svoju energiju na principijelan i demokratski način u izgradnji te institucije“, kazao je profesor Filandra.
Previous Next

Takmičenjem "Znanjem gradi BiH" počelo obilježavanje Dana državnosti BiH u Ilijašu

Tradicionalno, u povodu 25. novembra - Dana državnosti Bosne i Hercegovine, “Perzijsko-bosanski koledž sa internatom“ organizovao je takmičenje učenika završnih razreda osnovih škola iz bosanskog jezika i književnosti te likovnih i literarnih radova za sve učenike predmetne nastave od šestog do devetog razreda osnovih škola pod nazivom “Znanjem gradi Bosnu i Hercegovinu“.

Svečanom otvaranju takmičenja „Znanjem gradi Bosnu i Hercegovinu“ prisustvovao je i Općinski načelnik Akif Fazlić, koji je čestitao menadžmentu Koledža te istakao značaj ovakvih vrsta manifestacija. „Ovom prilikom čestitam Perzijsko-bosanskom koledžu na ovako divnoj manifestaciji kojom obilježavamo Dan državnosti naše domovine.  Ovo je način i naša vizija kako treba graditi BiH, a treba je graditi znanjem, i zbog toga poruke ove manifestacije su dalekosežne, ona pokazuje naše duboke potrebe i težnje. Ova institucija, ova manifestacija jesu naš ponos, koja sa divnim porukama obilježava Dan državnosti BiH. Svim građanima Bosne i Hercegovine čestitam Dan državnosti, a posebno ovim sjajnim učenicima i našim nastavnicima“, proučio je načelnik Fazlić. 
 
Ideja za organizovanjem ovakve vrste takmičenja rodila se iz želje da učenici osnovih škola razviju privrženost prema svojoj domovinu, takmičarski duh te da svojim znanjem pomognu razvoj BiH, ali i iz potrebe jačanja saradnja među nastavnicima iz osnovih škola.
Finansijsku podršku u relizaciji ovog projekta pružila je Općina Ilijaš, a za osvojena prva mjesta, osim prigodnih nagrada obezbjeđena je i stipendija za besplatan upis te školovanje na Perzijsko-bosanskom koledžu sa internatom u Lješevu.
Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 ILIJAŠ

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba
opacity: 0;