Previous Next

Radni sastanak općinskog načelnika i direktora KJKP "Park": Najavljen nastavak uređenja parkovskih površina u općini Ilijaš

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić i pomoćnik načelnika u Službi za saobraćaj, stambeno – komunalne poslove i građenje Aziz Fazlić održali su radni sastanak sa direktorom Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Park" Adisom Bešlićem i njegovom saradnicom Nihadom Šećerbegović. Sastanak je održan u cilju sumiranja rezultata iz proteklog perioda i dogovora u vezi sa realizacijom Sporazuma o projektima održavanja parkovskih površina na području općine Ilijaš, koji su Općina i KJKP "Park" potpisali krajem februara ove godine. Vrijednost Sporazuma je 30.000 KM. Do sada su realizovani radovi u vrijednosti oko 6.000 KM, a ono što slijedi je proljetna sadnja cvijeća.

Načelnik Fazlić je naglasio da su projekti u oblasti uređenja javnih površina, sadnje cvijeća i niskog rastinja, sječe stabala, te redovno održavanje dječjih parkova i sportskih igrališta sastavni dio Operativnog plana Općine Ilijaš i finansiraju se iz općinskog budžeta i dodao: "Na današnjem sastanku dogovorili smo aktivnosti za naredni period. Proljetna i jesenja sadnja cvijeća i održavanje školovanog drveća je prioritet. Nakon prvomjaskih praznika uslijedit će proljetna sadnja cvijeća. Obuhvat javnih površina koje će biti uređene je proširen, riječ je o prostoru u blizini OŠ "Hašim Spahić", benzinske pumpe Tranzit u Starom Ilijašu, ispred zgrade Općine Ilijaš i Trg Alije Izetbegovića."

Direktor preduzeća "Park" Sarajevo iskazao je zahvalnost na dosadašnjoj saradnji: "Nakon dugo godina ponovo smo 2022. godine uspostavili saradnju sa Općinom Ilijaš i do sada smo potpisali tri sporazuma o hortikulturnom uređenju na području općine Ilijaš. Hortikulturno uređenje, sadnja, njega i zaštita stabala je dio sporazuma koji smo potpisali sa općinskim načelnikom i siguran sam da je i načelnik zadovoljan dinamikom radova, jer mi smo preuzeće koje obaveze ispunjava na vrijeme. Nastavljamo uspješnu saradnju i zahvalan sam na gostoprimstvu u Općini Ilijaš."

Previous Next

Održana 37. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

U srijedu, 24. aprila 2024. godine održana je 37. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš, koju je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Alma Mešić.

Nakon što je jednoglasno usvojen dnevni red vijećnici su prešli na vijećnička pitanja i inicijative, a zatim su usvojeni Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 36. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš kao i Izvještaj o realizaciji akata sa 36. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš.

Vijećnici su jednoglasno podržali Odluku kojom se JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš povjerava na upravljanje i korištenje vodovodni sistem kojim se snabdijeva vodom naselje Gornja Bioča.

Potom je direktorica JKP "Vodostan" d.o.o. Belma Zukić detaljno je obrazložila Izvještaj o poslovanju ovog preduzeća za 2023. godinu.

"Kada je u pitanju poslovanje JKP "Vodostan" možemo biti zadovoljni kako je protekla godina završila. Mi smo u prošloj godini uspješno obavili svoju osnovnu funkciju tj. isporučili redovno svim korisnicima zdravstveno ispravnu vodu i obavili funkciju odvodnje. Kada je u pitanju finansijsko poslovanje preduzeća završili smo sa dobiti u poslovanju i uprkos svim izazovima koje smo imali u prethodnoj godini, kao što je inflacija i nedostatak kvalifikovane stručne radne snage, porast svih troškova, uspjeli smo očuvati stabilno poslovanje.

Ono što bih ja posebno istakla je da smo u 2023. godini uspjeli realizovati veliki broj kapitalnih investicija. Prije svega mislim na investicije u vodovodnu i kanalizacionu mrežu u vrijednosti oko 800.000 KM. Položeno je 15 kilometara vodovodne mreže samo iz sredstava vodnih naknada, odnosno sedam kilometara vodovodne mreže kroz Sporazume sa Općinom. Kada je riječ o kanalizacionoj mreži to je oko 1,6 kilometara.

Izdvojila bih najznačajnije projekte koji su obilježili proteklu godinu. To je svakako izgradnja vodovodnog sistema u Bioči, koji je obuhavtio izgradnju jednog potpuno novog rezervoara, dvije pumpne stanice sa četiri pumpna agregata i vodovodnu mrežu oko 2,7 kilometara. Taj projekat je značajan sa više aspekata, jer se u Bioči do sada oko 40 domaćinstava vodosnabdijevalo sa loklanih vodovoda, koji su nepouzdani sa aspekta količine vode i neredovne i kontinuirane kontrole kvalitete. Drugi značajan aspekt je da na taj način Općina, kao jedinicia lokalne samouprave, vrši svoju funkciju na najbolji mogući način i zadovoljava zakonske propise. Tu prije svega mislim na Zakon o vodama Kantona Sarajevo, koji je prije dvije godine propisao obavezu svim lokalnim zajednicama da uvedu u sistem javnog vodosnabdijevanja sve vodovode koji služe za vodsnabdijevanje građana.

Mi se zaista možemo pohvaliti pokrivenošću vodovodne i kanalizacione mreže za naše građane, jer 92 posto građana općine Ilijaš ima pokriven pristup javnom vodosnbdijevanju, a prosjek u BiH je 75 posto.

Pored toga, mi smo u prošloj godini kaptirali izvorište i izgrađena je pumpna stanica koja je povezana sa cjevovodom na lokalnom vodovodu Kamenica. Na tom lokalnom vodovodu, koji je prešao u naše upravljanje, je u potpunosti na kvalitetan način riješen sistem vodosnbdijevanja. Na kvalitetan način je riješen problem zamućenja i nedovoljnih količina vode.

Izgradili smo vodovodnu i kanalizacionu mrežu na Banovcu. To je vrlo značajan projekat, obzirom da je cjevovod izmješten iz privatnih parcela, povećan je profil i usklađen je sa Regulacionim planom Banovac. Dakle, realizovan je veliki broj projekata i zaista možemo biti zadovoljni.

Posebno me raduje činjenica da je kroz MEG projekat, u kojem učestvujemo zajedno sa Općinom Ilijaš, u prošloj godini realizovana anketa građana u smislu zadovoljstva javnim uslugama gdje su se građani općine Ilijaš izjasnili da su najzadovoljniji uslugom vodosbdijevanja, što me posebno čini ponosnom", kazala je direktorica Zukić. Vijećnici su u konačnici većinom glasova usvojili Izvještaj o poslovanju JKP "Vodostan".

Podršku Vijeća dobilo je Rješenje kojim se za člana, a time i predsjednika Drugostepene stručne komisije Općinskog vijeća Ilijaš bira Almir Pušina i Rješenje kojim se razrješava dužnosti člana, a time i predjesnika Drugostepene stručne komisije Općinskog vijeća Ilijaš Eldar Bikić.

Na kraju su usvojene i dvije Odluke o davanju saglasnosti za provođenje postupka dodjele koncesije za izgradnju i korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju na loklaitetu Sabanci u K.O. Bijambare.

Previous Next

Održana tematska sjednice Općinskog vijeća Ilijaš o stanju u oblasti zdravstva

Općinsko vijeće Ilijaš održalo je danas tematsku sjednicu o nagomilanim dugogodišnjim neriješenim problemima u oblasti zdravstva na području općine Ilijaš. Na početku su govorili uvodničari i iznijeli informacije i prijedloge rješenja i unapređenja stanja iz svojih oblasti, a to su bili: predstavnica Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo stručna savjetnica Ana Ilić, šef OJ Dom zdravlja Ilijaš Nijaz Štitkovac, dr. Aida Pilav iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, direktorica JU Apoteke Sarajevo Zenaida Hasić.

Šef OJ Nijaz Štitkovac najviše je govorio o nedostatku ljekarskog kadra, da su ponovo bili prinuđeni zatvoriti ambulantu Mrakovo, da su jedno vrijeme funkcionisali u Ilijašu sa sedam timova, ali je izrazio optimizam da trenutno radi devet ljekara, te da je najavljeno upošljavanje novog ljekarskog kadra početkom maja ove godine.

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić kazao je da je problematika u oblasti zdravstva izražena godinama, što se moglo saznati i iz sadašnjih diskusija vijećnika ali i u provedenoj anketi UNDP-a o zadovoljstvu javnim uslugama, gdje su građani iskazali veliko nezadovoljstvo zdravstvenim uslugama u Ilijašu.

- To je vrlo ozbiljna anketa na uzorku od 300 građana, gdje su građani iskazali da su zadovoljni vodosnabdijevanjem 92 posto, odvozom smeća 90 posto, a kada je u pitanju zdravstvo svega 42 posto. Doktori i zdravstveni radnici spašavaju stanje organizacijskih problema, jer primaju 56 i više pacijenata dnevno i rade produženo, oni spašavaju situaciju jer sistemski nema dovoljan broj timova. A ono što je najizraženije je pitanje funkcionisanja specijalističkih službi. Mi želimo sve specijalističke službe da budu dostupne našim pacijentima u Domu zdravlja Ilijaš, a mi to nikad nismo imali. Možda je rješenje reorganizacija i nova organizacija zdravstva, koja je uspostavljena svugdje u FBiH osim u KS, a to je da Općina bude osnivač domova zdravlja. Čini se na bazi iskustava da je ta organizacija primjerena kada je u pitanju primarna zdravstvena zaštita, jer su tada institucije zdravstva puno bliže pacijentima, što je jedno od rješenja uz rješavanje drugih problema kao što je nedostatak ljekara, organizacijskih pitanja, jer zdravstvene usluge treba približiti građanima, što se posebno odnosi na prigradske općine, na udaljena naselja na granicama KS, jer u našu ambulantu u Kamenici dođe ljekar jednom u sedmici. Želio sam da nadležni danas čuju svu problematiku i sugestije kako bismo brže i bolje išli u rješavanje ovih pitanja, naveo je načelnik Fazlić. On je na ovoj sjednici naglasio i ignorantski odnos predstavnika Ministarstva zdravstva i JU Domovi zdravlja KS koji traju duže od 10 godina.

Probleme u zdravstvu s kojima se godinama bore građani, ali i Općina Ilijaš precizno je navela pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanjom Zagorac-Jozić.

- Moram iskazati zadovoljstvo radom JU Apoteke Sarajevo, JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva i istaći da praktično najveći problemi građana općine Ilijaš jesu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koju pruža JU Domovi zdravlja Kantona Sarajevo. Kada je riječ o problemu nedostatka kadra, direktor je vrlo optimistično najavio da ćemo početkom mjeseca maja imati 11 timova koliko je predviđeno standardom. Drago mi je da je konačno pala i priča da nam ljekari odlaze u inostranstvo, ali ih itekako imamo i na evidencijama Službe za zapošljavanje i ukoliko ministar pruži prliku da se zaposle svi ti mladi ljudi nama će biti zadovoljstvo. U našoj lokalnoj zajednici smo imali specifičan slučaj da smo imali djevojku koja je Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu i koja sada radi u Domu zdravlja u Cazinu i nije bilo mogućnosti da se zaposli u Ilijašu. Neko ko je šest godina nosioc priznanja za svaku studijsku godinu kao student ponos dekana, da nije mogao u svom rodnom gradu da dobije posao zaista je poražavajuće. Nadam se da ćemo nešto unaprijediti u oblasti specijalističkih disciplina. Nemamo pulmologa već pet godina, iako je Općina Ilijaš finansirala značajna sredstva u opremu RTG kabineta, nabavili smo suvremeni dijagnostički RTG aparat, a sada nemamo pulmologa. Naši pacijenti se šalju u Vogošću, ali mi bismo bili sretni da taj specijalista iz Vogošće barem jedan dan u sedmici dolazi u Ilijaš kako naši onkološki pacijenti ne bi morali putovati. Također mi nemamo neurologa, dalje neuropshijatar dolazi dva puta sedmično po četiri sata iako postoji potreba da radi svaki dan ovdje. Nemamo ljekara fizijatra zbog porodiljskog odsustva. Voljela bih doživjeti situaciju da u Ilijašu kada neko koristi porodiljsko ili bilo koju vrstu bolovanja da dođe zamjena, a to nije praksa. Fali nam i fizijatrijski tehničar, pa pacijenti po tu uslugu odlaze u DZ Kovačići. Oftamologa imamo jedan puta sedmično, a potreba je svaki dan i zaista mi je žao da je predstavnica Ministarstva nije saslušala naše probleme do kraja. Ova sjednica je zakazana da iskažemo naše probleme i da pokušamo te probleme prevaziđemo. Oni nisu nastali danas, ni jučer. Istu ovakavu sjednicu imali smo u julu prošle godine i u 2021. i 2022. godini i praktično ništa od toga se nije riješilo. Problemi su i nastavku rekonstrukcije objekta Doma zdravlja u Ilijašu. Od 2018. godine na taj objekat nije uložena niti jedna KM. Nakon nadogradnje dva sprata započeli smo projekat utopljavanja, energetske efikasnosti na objektu B i stali negdje na pola puta. Predračunska vrijednost je bila 110.000 KM, a vjerujem da danas ne bi bilo dovoljno ni 250.000 KM da se taj projekat završi. Projekat kružnog toka, kako bi omogućili bolju prohodnost sanitenskih vozila, također stoji već desetak godina i čeka na neku realizaciju. U tom rješavanju infrastrukturnih problema postoji mnogo potrebe. Imamo informaciju da nedostaju ampularni lijekovi, da nedostaju reagensi za izradu labaratorijskih analiza. To su sve problemi koji se direktno prelamaju preko naših građana, a ova lokalna zajednica je uvijek bila naklonjena i zdravstvu i obrazovanju. U zdravstvu nikako da izađemo na tu zelenu granu. Iskoristila bih prisustvo direktorice JU Apoteke Sarajevo i zamolila da se realizuje projekat depoa apoteke u MZ Kamenica. Stanovnici ove mjesne zajednice najbližu apoteku imaju 20 kilometara od mjesta stanovanja. To je jedna prava povratnička zajednica koja ima preko tri hiljade stanovnika i otvaranje depoa u Kamenici bi zaista značilo mnogo. Ovo Vijeće je nekoliko puta poslalo inicijative da se biološki uzorci uzimaju ovdje u Domu zdravlja Ilijaš, baš kao što se to radi u Vogošći, barem dva puta sedmično i transportuju u Sarajevo, tačnije na Ilidžu. Jer jedan građanin koji treba da da nalaz urinokulture tri dana putuje na Ilidžu i to je nekih 100 KM, za neko penzionersko domaćinstvo znamo koliki je to udar na kućni budžet, istaknula je Zagorac-Jozić.

Nakon duge diskusije i brojnih problema i primjera koji su iznijeli vijećnici, a odnose se na koji su način građani Ilijaša uskraćeni za kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, vijećnici su jednoglasno usvojili sedam zaključaka:

1. Općinsko vijeće Ilijaš traži od Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i JU Dom zdravlja KS, da se građanima općine Ilijaš u pogledu pružanja zdravstvenih usluga u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH i Zakona o pravima i obavezama pacijenata, omogući jednakopravan status kao i ostalim građanima KS.

2. Zahtijeva se od generalnog direktora JU Dom zdravlja KS da hitno obezbjedi adekvatno funkcionisanje primarne i specijalističko-konsultativne službe u OJ Dom zdravlja Ilijaš u skladu sa standardima i normativima, uzimajući u obzir ukupan broj stanovnika općine Ilijaš.

3. Općinsko vijeće Ilijaš traži od Ministarstva zdravstva KS da obezbijedi potrebna sredstva za dovršenje građevinskih radova na adaptaciji prostora objekta DZ Ilijaš.

4. Zahtijeva se od nadležnih službi JU Dom zdravlja KS da hitno obezbijede reagense za provođenje laboratorijskih analiza i ampularne lijekove za pacijente.

5. Zahtijeva se od Zavoda za javno zdravstvo KS da omogući uzimanje i preuzimanje bioloških uzoraka za laboratorijske analize tri puta sedmično na lokalitetu Doma zdravlja Ilijaš.

6. Zahtijeva se od menadžmenta JU Dom zdravlja KS da popuni deficitarni kadar u službi porodične medicine, kako bi se omogućilo normalno funkcionisanje centralnog objekta i porodičnih ambulanti.
7. Zadužuje se općinski načelnik, Kolegij OV i Zdravstveni savjet Općine Ilijaš da organizuje hitni sastanak sa ministrom zdravstva KS i generalnim direktorom JU Dom zdravlja KS.

Previous Next

Načelnik Fazlić posjetio porodicu Gljiva čija je kuća izgorjela u požaru

Na području MZ Gajevi u ponedjeljak je izgorjela porodična kuća u vlasništvu Redže Gljive. Redžo je inače demobilisani borac Armije RBiH i živio je sam u kući koju je dograđivao od plate električara. Na zahtjev predsjednika Savjeta MZ Gajevi Mehe Devića danas su ga posjetili načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić, te predstavnici Elektrodistribucije, Vatrogasnog društva i Civilne zaštite. Načelnik Fazlić je obećao pomoć Općine u obnovi objekta.

Previous Next

Učenici i uposlenici OŠ "Podlugovi" u svečanom ozračju obilježili Dan škole

Prigodnim programom, učenici i uposlenici OŠ "Podlugovi" danas su obilježili 26. po redu Dan škole. Ovom događaju su prisustvovali načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić, predsjedavajuća Općinskog vijeća Ilijaš Alma Mešić, pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanja Zagorac – Jozić, vijećnici Općinskog vijeća Ilijaš, predstavnici Policijske uprava Ilijaš, predstavnici drugih obrazovnih ustanova sa područja općine Ilijaš te brojni građani i roditelji učenika. I ove godine posjetitelji su imali priliku uživati u programu koji su učenici vrijedno pripremali.

Edin Šehić direktor OŠ "Podlugovi", iako tek tri mjeseca na poziciji direktora, ima iza sebe ukupno četrnaest godina rada u ovoj školi, te kako kaže puno toga se izdešavalo u spomenutom razdoblju. "Ono što nam je trenutno u fokusu je puno započetih projekata, za koje se nadam da će se u ovoj godini realizirati. Tu prije svega mislim na rekonstrikciju sportske plohe. Zatim privođenje kraju već započetih radova na utopljavanju naših područnih škola Ljubnići i Lješevo. Posebno bih istakao produženi boravak na kojem ćemo primarno raditi jer je to jedan od gorućih problema naše škole, odnosno razloga zašto svake godine sve manje roditelja odlučuje upisati svoju djecu u našu školu. Ove godine smo imali upisan samo jedan razred, dok je do sada slučaj bio dva razreda i više. Međutim, zahvalio bih se Ministarstvu obrazovanja KS koje nam je već obezbjedilo sredstva za ovaj projekat kao i za cjelokupnu rekonstrukciju naše škole. Dakle sretan sam što smo upravo na ovaj važan datum potpisali dva ugovora od velikog značaja za nas", istakao je Šehić

Direktor je dodao da uprkos navedenim problemima učenici OŠ "Podlugovi" svoje zadatke izvršavaju više nego uspješno i školu predstavljaju u najboljem svijetlu gdje god se pojave. "Naši učenici osvajaju zavidne rezultate na raznim takmičenjima kako na općinskom tako i na kantonalnom nivou. Izdvojio bih nedavno završenu sedmicu reciklaže u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, koja je trajala u periodu od 18. do 22. marta, gdje smo od ukupno devet škola koje su učestvovale (po jedna iz svake općine), osvojili prvo mjesto sa prikupljenih 1.540 kg reciklažnih sirovina", ponosno je istakao direktor Edin Šehić

Na priredbi su dodijeljene i zahvalnice onima koji su dali svoj nesebičan doprinos obrazovanju.

Previous Next

Obilježena 32. godišnjica otpora Čevljansko polje i Lokva

Polaganjem cvijeća na spomen obilježju šehidima i borcima NOR-a, učenjem Fatihe i odavanjem počasti u Čevljanovićima i na lokalitetu Lokva u mjestu Gajevi, obilježena je 32. godišnjica donošenja odluke o organizovanju i pružanju otpora agresiji na Bosnu i Hercegovinu na području Srednjeg i šire okoline, što uključuje i dijelove općina Vogošća, Olovo, Vareš i Sokolac. Nositelj obilježavanja je Udruženje ratnih vojnih invalida Ilijaš.

Tim povodom pomoćnik načelnika u Službi za boračko-invalidsku zaštitu Općine Ilijaš Nijaz Spahić, brojne delegacije, te predstavnici boračkih organizacija posjetili su Čevljansko polje i lokalitet Lokva. „Došlo je do fizičkog razdvajanja općine Illijaš. Hrabri momci okupili su građane i savjetovali ih koji način evakuisati stanovništvo. Nije se desilo ono što se dešavalo na mnogim mjestima u BiH – nije se desio logor, silovanja, zarobljavanja. Općina Ilijaš uvijek će podržavati ovakve događaje, jer time gajimo kulturu sjećanja“ kazao je Nijaz Spahić pomoćnik načelnika u Službi za boračko-invalidsku zaštitu Općine Ilijaš.

April 1992. godine bio je presudan mjesec za gotovo sve gradove naše domovine, a ova odluka značila je spas lokalnog stanovništva MZ Gajevi i šire.

Izvor: radioilijas.ba

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba