ODLUKE

   Odluka o izmjenama Plana integriteta Općine Ilijaš

   Odluka o zaštiti i poboljšanju kvalitete zraka u Kantonu Sarajevo

   Odluka o donošenju Plana upravljanja Zaštićenim pejzažem "Bijambare" i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Plana

   Odluka o imenovanju odgovorne osobe za kontinuirani prijem i proslijeđivanje informacija Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša radi praćenja implementacije Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka

   Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Operativnog tima za primjenu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo za Općinu Ilijaš

   Odluka o imenovanju Operativnog tima za primjenu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS za Općinu Ilijaš

   Odluka o subvencioniranju dijela troškova komunalnih usluga vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda

   Odluka o jedinstvenom matičnom području

   Odluka o oslobađanju plaćanja obrazaca Izvoda iz matičnih knjiga

   Odluka o upotrebi znakovnog jezika u Općini Ilijaš i Sporazum o saradnji

   Odluka o naknadama posebnih usluga u Službi za opću upravu, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Ilijaš

   Odluka o organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave i posebnih službi Općine Ilijaš

   Odluka o dodjeli jednokratne pomoći za novorođeno dijete

   Odluka o odobravanju i isplati jednokratne novćane pomoći

   Odluka o odobravanju i isplati sredstava troškova prevoza

   Odluka o utvrđivanju novčane naknade paraplegičarima

   Odluka o kriterijima i načinu dodjele novčane pomoći u participiranju liječenja teško oboljelih lica

   Odluka o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Ilijaš

   Odluka o dodjeli stanova na koriščenje

   Odluka o sjeći i potkresivanju stabala

   Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Ilijaš

   Odluka o davanju na korištenje i upravljanje poslovnih prostorija u Ilijašu (JKP Vodostan)

   Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju javnog interesa (Polomska - Vratuša)

   Odluka o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra

   Odluka o naknadama za vršenje usluga premjera i katastra

   Odluka o rješavanju statusa i upravljanja mezarjima - grobljima na području općine Ilijaš

   Odluka o upravljanju i korištenju poslovnih prostorija (Centar za pružanje komunalnih usluga)

   Odluka o utvrđivanju raspona cijena za neizgrađeno građevinsko zemljište za 2022. godinu

   Odluka o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta - k.č.br 1277/2, k.o. Ilijaš Grad

   Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta - k.č.br 1399/2, k.o. Ilijaš Grad

   Tarifa - Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra

   Tarifa - Naknada za korištenje podataka iz oblasti premjera i katastra

   Odluka o osnivanju Industrijske zone Luke, Ilijaš

   Odluka o podsticaju prema pojedinim djelatnostima fizičkih lica (obrtima i obrtu srodnim djelatnostima)      početnicima u biznisu u 2022. godini

   Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Ilijaš

   Odluka o izmjeni i dopuni odluke o visini komunalnih taksi na području Općine Ilijaš

   Odluka o izmjeni odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Junakovac

   Odluka o potpisu izjave u cilju pripreme i izrade tenderskih dokumentacija ugovorenog organa

   Odluka o zaštiti izvorišta vode Mahmutovića rijeka i rijeka Misoča

   Odluka o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta "Crepala" i "Ajkunino Vrelo"

   Odluka o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta "Jasikovac" i "Kokočino Vrelo", MZ Kamenica, Općina Ilijaš

   Odluka o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta "Sokolina" - Srednje, Općina Ilijaš

   Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta "Petnjik", "Tuk" , "Javor" i "Korita" u MZ Dragoradi

   Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta "Vrutak"

   Odluka o osnivanju Općinskog štaba civilne zaštite Općine Ilijaš

   Odluka i izmjena odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća za područje Općine Ilijaš

   Odluka i izmjena odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća za područje Općine Ilijaš

   Odluka o imenovanju Općinske Komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća

   Odluka o imenovanju Općinske Komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća

   Odluka o organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave i posebnih službi Općine Ilijaš

   Odluka o izmjeni i dopuni odluka o potvrđivanju rezultata izbora za predsjednika i članove Savjeta MZ na području Općine Ilijaš

   Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju mjesnih zajednica na području općine Ilijaš

   Odluka o izmjeni Statuta Općine Ilijaš

   Odluka o uslovima, načinu kandidiranja, održavanja izbora i dodjeli mandata

   Odluka o usvajanju Vizije razvoja mjesnih zajednica Općine Ilijaš

   Odluka o visini naknade članovima savjeta mjesnih zajednica

   Odluka o osnivanju mjesnih zajednica

   Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje udruženja iz oblasti sporta sredstvima Budžeta Općine Ilijaš za 2022.godinu

   Odluka o imenovanju Radnih tijela za izradu Strategije prema mladima za period 2018-2022. godina

   Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava za Projekte mladih

   Odluka o osnivanju Zdravstvenog savjeta na području Općine Ilijaš SL Novine

   Odluka o osnivanju Zdravstvenog savjeta na području Općine Ilijaš

   Odluka o imenovanju članova radne grupe za izradu Lokalnog gender akcionog plana Opcine Ilijas 2023-2027

   Odluka o imenovanju Općinske Komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća

   Odluka o organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave i posebnih službi Općine Ilijaš

   Odluka o zabrani održavanja sportskih (osim projekta međunarodnog nogometnog turnira "Cvijet Srebrenice" 2023. u organizaciji NK Jedinstavo), kulturnih i zabavnih događaja koji nisu primjereni Manifestaciji Dani sjećanja - Srebrenica 11. juli 2023. godine

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba