Previous Next

Totalna obustava saobraćaja: U nedjelju polaganje završnog sloja asfalta od Alića rampe do Gnionice

U nedjelju, 07. augusta 2022. godine u periodu od 06:00 do 19:00 sati na snazi će biti totalna obustava saobraćanja na dionici regionalne ceste R455 u Ilijašu, od Alića rampe do mosta na rijeci Gnionica. Planirani su radovi na polaganju završnog sloja asfalta. Izvođač radova je Citarprodukt d.o.o.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da imaju strpljenja i koriste alternativne pravce, a obilaznica je i obilježena, poručili su iz firme Citarprodukt.

Riječ je o projektu koji provodi Direkcija za ceste Kantona Sarajevo, a Općina Ilijaš je osigurala svu projektnu i investicionu dokumentaciju. Dionica koja se rekunstruiše duga je 440 metara. Prethodno je završena izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže na potezu Alića rampa – Gnionica.

Previous Next

Uveden izvođač radova u posao na uređenju korita rijeke Bosne u Ilijašu

Agencija za vodno područje rijeke Save i Općina Ilijaš već nekoliko godina realizuju projekat uređenja korita rijeke Bosne u Ilijašu. Riječ je o potezu od ušća potoka Gnionica u rijeku Bosnu do mosta za naselje Kadarići. Danas je firma Termo – beton iz Breze uvedena u posao na pomenutom projektu. Radovi će se izvoditi na potezu od već uređenog dijela korita do mosta za naselje Kadarići. Dionica je duga 160 metara, a ugovorena cijena radova je 235.000 KM.

Mirza Bezdrob rukovodilac sektora za realizaciju projekata u Agenciji za vodno područje rijeke Save naglasio je da Agencija provodi još nekoliko projekata na području općine Ilijaš.

"Osim projekta koji je danas otpočeo u ovoj godini Agencija planira još nekoliko radova na području općine Ilijaš. To je obezbjeđenje proticajnog profila prije jesenjih poplava u nekoliko naselja na području općine Ilijaš i to u Kadarićima, Malešićima. Luci i Ribarićima. To je posao u ukupnoj vrijednosti 350.000 KM. Preostalo je još da se završi projekat uređenja desne obale rijeke Bosne, na potezu od restorana Diana do mosta za Kariće i to će Općina Ilijaš kanidovati, a mi ćemo uvrstiti u finansijskih plan za narednu godinu. Time bismo završili projekat od ušća Gnionice u rijeku Bosnu do mosta za Kadariće", rekao je Bezdrob.

O početku i dinamici radova govorio je Ahmed Turbo vlasnik firma Termo – beton.

"Danas se uvodimo u posao i poslijepodne dolazi mašina koja će ruštiti stabla. Čim porušimo i uklonimo stabla dolazi geometar da iskolči i nakon toga startamo sa radovima. U interesu nam je da radove brzo završimo dok je nizak vodostaj, a to bi otprilike bilo za 45 dana. Ako bude obilnijih padavina ne bi trebalo biti alarmantno jer je period niskih vodostaja", kazao je Turbo.

Pomoćnica općinskog nečalnika u službi za privredu i finasije Merima Osmanović je kazala kako se radi o kompleksnom projektu čijom će se realizacijom postići brojni benefiti za općinu Ilijaš.

"U narednoj godini trebala bi se završiti i posljednja etapa uređenja korita rijeke Bosne čime će se dobiti funkcionalan i uređen prostor u smislu zaštite zemljišta, objekata i regionalne ceste. Samim uređenjem dobili smo slobodan prostor koji će se u narednom periodu urbanistički i kroz prostorno – plansku dokumentaciju definisati, tako da će dobiti i svoju pravu namjenu. Samim time ovo područje postaje sigurno od uticaja velikih voda i neće biti devastacije okolnog zemljišta, a biće zaštićeni i svi stambeni objekti", zakljućila je Osmanović.

Nadzor nad izvođenjem radova provodi IPSA institut.

Previous Next

Počela velika trodnevna akcija čišćenja na području općine Ilijaš

Velika koordinirana akcija čišćenja na području općine Ilijaš počela je jutros. Akciju provodi Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo u saradnji sa Općinom Ilijaš, KJKP Park, KJKP Rad, KJKP Vodovod i kanalizacije, JKP “Vodostan” Ilijaš, KJKP Pokop, KJKP GRAS, KJU za zaštićena prirodna područja i KJP Sarajevo – šume.

Akcija čišćenja odvijat će se u svih 14 mjesnih zajednica općine Ilijaš, a tokom trajanja komunalna preduzeća će u koordinaciji sa Općinom Ilijaš i mjesnim zajednicama, realizovati čišćenje prvenstveno onih lokaliteta koji nisu obuhvaćeni programima redovnog održavanja i divljih deponija, a u skladu sa prioritetima koje iskažu mjesne zajednice.

Resorni ministar Enver Hadžiahmetović je pozvao i građane da se uključe u ovu akciju kako bi svi zajedno dali doprinos da životni ambijent bude ljepši i uredniji, te dodao:

"Ovo je posljednja općina u nizu gdje vršimo generalnu akciju čišćenja. U ovoj akciji, kao i u prethodnih osam učestvuju sva javna komunalna preduzeća. Također i preduzeća u okviru lokalne zajedice, civilna zaštita i sami građani općine Ilijaš. Do sada smo imalo jako dobra iskustva te su na desetine i stotine tona otpada odvezene sa javnih površina."

Pomoćnik načelnika u službi za saobraćaj, stambeno - komunalne poslove i građenje Aziz Fazlić je pojasnio šta podrazumijeva ova akcija i ko sve u njoj učestvuje.

"Općina Ilijaš podržava akciju koju provodi resorno ministarstvo u saradnji sa javnim komunalnim preduzećima i mi smo se uključili zajedno sa JKP "Vodostan" Ilijaš, civilnom zaštitiom, općinskom službom za saobraćaj, stambeno - komunalne poslove i građenje, službom za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica, predstavnicima Savjeta MZ, a sve u cilju da ova akcija bude što uspješnija i da se provede na brz i efikasan način. Akcija traje tri dana i po programu podrazumijeva čišćenje onih površina koje nisu u redovnom programu održavanja i čišćenja. Tu prije sve mislim na otklanjanje divljih deponija, pročišćavanje odvodnih kanala, potkresavanje grana, pranje ulica, sanaciju dječjih igrališta. Dio planiranog programa je čišćenje površina u blizni željezničke pruge gdje generalno imamo problema sa održavanjem. Nadamo se da ćemo u saradnji sa resornim ministarstvom realizovati ovaj projekat na pravi način i da će građani vidjeti efekat. Moram pohvaliti građane općine Ilijaš, jer imaju dobar odnos prema okolini posebno kada je u pitanju selektivno prikupljanje otpada i moram kazati da smo pri kraju sa izgradnjom reciklažnog dvorišta", zaključio je Fazlić.

Previous Next

U srijedu počinje trodnevna akcija čišćenja na području općine Ilijaš

Velika koordinirana akcija čišćenja na području općine Ilijaš počinje u srijedu, 03. augusta 2022. godine. Prema planu Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Općine Ilijaš, KJKP Park, KJKP Rad, KJKP Vodovod i kanalizacije, JKP "Vodostan" Ilijaš, KJKP Pokop, KJKP GRAS, KJU za zaštićena prirodna područja, KJP Sarajevo - šume, akcija čišćenja odvijat će se u svim mjesnim zajednicama ove općine.

Tokom trajanja akcije komunalna preduzeća će, u koordinaciji sa Općinom Ilijaš i mjesnim zajednicama, realizovati čišćenje prvenstveno onih lokaliteta koji nisu obuhvaćeni programima redovnog održavanja i divljih deponija, a u skladu sa prioritetima koje iskažu mjesne zajednice. Organizatori pozivaju i građane da se uključe u ovu akciju kako bi svi zajedno dali doprinos da životni ambijent bude ljepši i uredniji.

Akcija čišćenja općine Ilijaš počinje u srijedu ispred TC Bingo u 7:15 sati, uz prisustvo resornog ministra Envera Hadžiahmetovića, pomoćnika ministra Muhameda Bekte, te predstavnika Općine Ilijaš, preduzeća i ustanova.

Obavijest za poljoprivredne proizvođeače

Obavijest za poljoprivredne proizvođeače

Obavješavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Ilijaš da je uspostavljena nova kreditna linija Sarajevske regionalne agencije SERDA Sarajevo, u kojoj se vrši preuzimanje otplate kamate na poljoprivredne kredite sa ciljem ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom Covid-19. Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači se pozivaju da iskažu interes i da se prijave u Službu za privredu i finansije, kancelarija br.13. Detaljne informacije o uslovima i načinu kreditiranja bit će prezentirane na planiranom sastanku.

Previous Next

Održana 19. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Julska sjednica Općinskog vijeća Ilijaš, koju je vodila predsjedavajuća Alma Omerović, održana je ovog petka u velikoj sali Općine Ilijaš uz prisustvo 24 vijećnika. Dnevnim redom planirano je osam tačaka.

Vijećnicima je na samom početku sjednice prezentovan Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo u zastupanju Općine Ilijaš za period od 1. januara do 31. decembra 2021. godine.

U 2021. godini u radu Pravobranilaštva kao zakonskog zastupnika Općine Ilijaš evidentrian je ukupno 141 predmet, od kojih je 65 parničnih predmeta, 29 izvršna predmeta, 18 upravnih, 19 mišljenja, 11 vanparničnih predmeta i dva upravna spora. U protekloj godini pravosnažno je okončano pet parnica i to tri sa pozitivnim ishodom i dvije parnice sa negativnim ishodom. Po vrsti i predemetu spor, najveći broj postupaka odnosi se na predmete po osnovu naknada šteta, utvrđivanja imovinsko – pravnih odnosa, sporovi obligaciono pravne prirode, stambeni sporovi, radni sporovi i drugi.

U 2021. godini je evidentirano 29 izvršnih predmeta, od kojih je zaprimljeno novih četiri predmeta, a iz ranijih godina preneseno 25 predmeta. Od ukupnog broja predmeta u protekloj godini okončano je pet, a u radu su ostala 24 predmeta. U prethodnoj godini evidentirano je 18 predmeta u upravnom postupku i to je 14 predmeta preneseno iz prethodih godina, dok su zaprimljena četiri nova predmeta. Većina predmeta odnosi se na uzurpaciju zemljišta na području općine od strane trećih lica i utvrđivanja prava vlasništva. Evidentiran su dva predmeta iz oblasti upravnog spora, a koja su prenesena iz prethodnih godina. Iz oblasti vanparničnog postupka evidentirano je 11 predmeta i to je devet predmeta preneseno iz prethodnih godina, dok su zaprimljena dva nova.

Potom su vijećnici podržali Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Ilijaš za period od 1. januara do 30. juna 2022. godine. Budžet Općine u navedenom periodu bilježi 9.406.736,00 KM ostvarenih prihoda, što je 50% od planiranih prihoda u budžetu za 2022. godinu. Sa druge strane, ostvareni su izdaci u iznosu od 5.585.303,00 KM što prdstavlja 30% od planiranih izdataka u budžetu za 2022. godinu. Prema tome ostvaren je suficit za navedeni period u iznosu od 3.821.433,00 KM.

Vijeće je podržalo i Zaključak kojim se usvaja idejni projekat „Skulptura Ljuljačka“ izrađen od strane projektanta Halid Samini dipl.ing.arh. i firme MPD „Murooj Project Development“ d.o.o. Sarajevo. Zadužuje se općinski načelnik da provede zakonom propisanu proceduru za izdavanje dokumentacije o građenju skulpture na parceli k.č. broj: 315/1 K.O. Ilijaš Grad, u pješačkoj zoni Centar Ilijašu, na lokalitetu od ulice Bogumilska, između dvije stambeno poslovne zgrade do restorana Fontana.

Općinsko vijeće je usvojilo Prijedlog Odluke o izmijeni Odluke o pristupanju izradi plana parcelacije "Jelik". Potom je usvojena Odluka kojom se utvrđuje da je od javnog interesa izvođenje radova na izgradnji srednjenaponskih kablova za KBTS 10(20)04kV Malešići 5 (T216112) i 0,4 kV niskonaponskih kablova zbog priključenja (povećanja priključne snage) kupca GROMEX KO d.o.o. Sarajevo i da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji zemljišta, odnosno ustanovljenju prava služnosti na dijelu zemljišta K.O. Vogošća.

Na kraju sjednice vijećnici su prilimi k znanju informaciju o realizaciji preporuka po izvještaju o finansijskoj reviziji Općine Ilijaš za 2020. godinu. Finansijska revizija je imala za glavni cilj utvrditi da li su finansijske informacije Općine Ilijaš predstavljene u skladu s primjenjivim regulatornim i finansijskim okvirom izvještavanja. U skladu sa provedenom revizijom Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine je Općini Ilijaš dostavio izvještaj o finansijskoj reviziji sa šest preporuka. Na osnovu dostavljenoj izvještaja načelnik Općine Ilijaš je donio Plan aktivnosti radi prevazilaženja slabosti, neregularnosti i prekršaja, te isti dostavio svim nosiocima aktivnosti i odgovornim osobama, kao i Uredu za reviziju u FBiH. Po dostavljenom revizorskom izvještaju i utvrđenom planu aktivnosti radi prevazilaženja slabosti, neregularnosti i prekršaja u prethodnom periodu provodile su se različite aktivnosti. Rukovodstvo Općine Ilijaš po osnovu prihvaćene odgovornosti koja podrazumijeva kreiranje, primjenu i održavanje sistema internih kontrola relevantnih za primjenu i prezentaciju finansijskih izvještaja kroz primjenu odgovarajućih računovodstvenih i drugih politika kontinuirano će raditi u narednom periodu na poboljšanju sistema internih kontrola i otklananju preostalih nerealizovanih preporuka od strane nezavisnog revizorskog tima, a u skladu sa utvrđenim planom aktivnosti.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba