Home Vodić kroz općinu
Vodić kroz općinu

VODIĆ KROZ OPĆINU ILIJAŠ:

OPĆINSKO VIJEĆE

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i općine. Općinsko vijeće je jednodomno tijelo sastavljeno od dvadeset pet (25) vijećnika, koji se biraju tajnim glasanjem na neposrednim izborima na cejelom području općine.

Općinsko vijeće nadležno je da:

 • Donosi Statut Općine;
 • Donosi odluke, druge propise i opća akta i daje njihovo autentično tumaćenje;
 • Donosi poslovnik o svome radu;
 • Obrazuje radna tijela i utvrđuje njihove nadležnosti, sastav, broj članova i način  rada (savjete, komisije, odbore i drugo), radi stručne obrade i pračenja određenih oblasti u okviru nadležnosti Općinskog vijeća, predlaganja stručnog rješenja u tim oblastima i izuzetno radi odlučivanja o pitanjima koja su im izričito data u nadležnost.
 • Bira i smjenjuje prdsjedavajućeg Općinskog vijeća, zamjenika predsjedavajućeg, sekretara, i članove radnih tijela Općinskog vijeća;
 • Donosi budžet i izvještaj o izvršenju budžeta i usvaja završni račun na prijedlog općinskog načelnika;
 • Donosi program razvoja za pojedine djelatnosti za koje je nadležno;
 • Donosi programe obnove i prati njihovo ostvarenje;
 • Donosi propise o općinskim taksama i na drugi način osigurava potrebna finansijska sredstva, u skladu sa zakonom;
 • Osniva javna preduzeća i javne ustanove i druga pravna lica za obavljanje privrednih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za općinu;
 • Raspisuje referendum;
 • Raspisuje javni zajam i samodoprinos i odlučuje o zaduženju Općine;
 • Donosi propis o orgaziciji i osniva organe uprave;
 • Utvrđuje naziv za dijelove naseljenog mjesta;
 • Podnosi inicijativu za davanje i izmjenu naziva ulica, trgova, ostova i drugo;
 • Obrazuje organ koji u drugom stepenu rješava po žalbi prvostepenih rješenja općinskog načelnika, donesenih na osnovu Statuta ili propisa Općinskog vijeća;
 • Vrši i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Općine;

Općinsko vijeće može raspravljati i odlučivati ako je na sjednici prisutna većina članova. Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova izabranih općinskih vijećnika, ako Statutom Općine nije drugačije određeno. Statut, budžet i završni račun budžeta donose se dvotrećinskom većinom glasova izabranih općinskih vijećnika.

U radu na sjednici Općinskog vijeća mogu učestvovati bez prava odlučivanja:

 • Općinski načelnik i
 • Druga lica koja su pozvana na sjednicu radi iznošenja mišljenja o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice.

Ako Vijeće odluči da nacrt neke odluke stavi na javnu raspravu, onda zaključkom utvrđuje način i rok za sprovođenje javne rasprave i prikupljanja i sređivaja podataka i mišljenja iz javne rasprave.

U ostvarivanju svojih funkcija u Općinskom vijeću, vijećnik ima prava i dužnosti, a naročito da:

 • Prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Vijeća čiji je član i da učestvuje u njihovom radu i odlučivanju;
 • Predlaže razmatranje određenih pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine i djelokruga Općinskog vijeća;
 • Traži objašnjenja i podatke koji su mu potrebni radi vršenja njegove funkcije.

Krivični postupak ili građanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv općinskog vijećnika, niti poćinski vijećnik može biti kažnjen na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Općinskom vijeću. Vijećnik ne može biti pritvoren ili lišen slobode bez odobrenja Općinskog vijeća.

Predsjedavajući Općinskog vijeća, bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća i svoju dužnost može obavljati profesionalno:

 • Predstavlja Općinsko vijeće;
 • Učestvuje u pripremi sjednica, saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća o kolegija;
 • Stara se o ostvarivanju programa rada Općinskog vijeća;
 • Stara se o primjeni Poslovnika Općinskog vijeća;
 • Stara se o ostvarivanju prava i dužnosti viječnika u Općinskom vijeću, u vezi sa vršenjem njihove funkcije u okviru djelokruga Općinskog vijeća;
 • Stara se o odnosima i saradnji Općinskog vijeća sa drugim nadležnim organima, tijelima i organizacijama iz djelokruga Općinskog vijeća;
 • Upučuje na raspravu komisijama pripremljene prijedloge odluka i drugih propisa, te izvještaja, analize i druga akta upućena Općinskom vijeću;
 • Prati ostvarenje odluka i zaključaka;
 • Potpisuje akta koje Općinsko vijeće donosi;
 • Vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i Poslovnikom.

Zamjenik predsjedavajućeg vijeća, pomaže predsjedavajućem u vršenju njegove dužnosti. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjedavajučeg obavlja poslove iz njegove nadležnosti.

Sekretar vijeća, je u stalnom radnom odnosu u vijeću. Sekretar Općinskog vijeća pomaže predsjedavajućem i njegovom zamjeniku u pripremi sjednica, organizovanu rada Općinskog vijeća, stalnih i povremenih radnih tijela, te vrši i sljedeće poslove:

 • stara se o ostvarivanju prava i dužnosti vijećnika
 • priprema inicjative i prijedloge uopćene Općinskom vijeću, i daje ih na dalju obradu nadležnim organima;
 • stara se o pravu-tehnićkoj obradi akata usvojenih na sjednici Općinskog vijeća;
 • stara se o blagovremenom objavljivanju propisa i drugih akata koje je donijelo Općinsko vijeće;
 • upućuje zakljućke i vijećnićka pitanja nadležnim organima;
 • vrši i druge poslove utvrđene Statutom i Poslovnikom vijeća.

Općinsko vijeće osniva stalna i povremena radna tijela radi strućne obrade, razmatranja i pripremanja prijedloga odluka i drugih akata, praćenja i proućavanja pitanj iz svoje nadležnosti.

Općinsko vijeće obrazuje sljedeće komisije kao stalna radna tijela:

 • Statutarno-pravna komisija
 • Mandatno-imunitetske komisije
 • Komisija za izbor i imenovanje
 • Komisija za zaštitu ljudskih prava, predstavke i prijedloge
 • Komisija za spomen-obilježja i priznanja
 • Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i poslove obnove
 • Komisija za administrativne poslove, buđet, finansije i privredu
 • Komisija za društvene djelatnosti, socijalna i vijećnićka pitanja
 • Drugostepena stručna komisija

Radna tijela broje po pet (5) članova. Članovi komisija i radnih tijela se biraju iz reda vijećnika, naučno-stručnih radnika i građana, osim mandatno-imunitetske komisije i komisije za izbor i imenovanje koje u cjelini ćine vijećnici Općinskog vijeća.

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

Općinski načelnik, kao izvršno-upravni organ i nosilac izvršne vlasti u Općini, odgovoran je Općinskom vijeće za obavljanje poslova iz nadležnosti iz samoupravnog djelokruga općine. Općinski načelnik, u obavljanju poslova iz samouravnog djelokruga Općine, nadležan je za:

 • Provođenje općinske politike, izvršenje općinskih propisa i općih akata i izvršavanje prenesenih nadležnosti Općini od strane Kantona
 • Imenovanje i smjenjivanje rukovodilaca općinskih službi, općinskih službenika i namještenika, uz predhodno obavljene konsultacije političkih stranaka i koalicija zastupljenih u općinskom vijeću
 • Predlaganje općinskog buđeta i drugih propisa koji donosi općinsko vijeće
 • Osigurava saradnju općinskih službenika sa ombdusmenima
 • Predlaže organizaciju i način rada općinskih službi
 • Brine se o organizaciji i efikasnom radu općinskih službi i rukovodi tim službama
 • Obavještava Skupštinu Kantona, odnosno kantonalne organe o izvršavanju kantonalne politike i kantonalnih zakona i drugih propisa i međunarodnih ugovora, kao i o stanju u odgovarajućoj oblasti, kad je izvršavanje te politike i tih zakona, odnosno međunarodnih ugovora, povjereno općini.

U obavljanju nabrojanih poslova općinskom načelniku pomaže njegov zamjenik koji je ujedno i rukovodilac jedne od općinskih službi.

 

OPĆINSKE SLUŽBE ZA UPRAVU

Za obavlajnje poslova u lokalnoj samoupravi i upravnih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslova katonalne uprave prenesenih na Općinu, osniva se više općinskih službi za upravu:

 • Stručna služba općinskog vijeća i općinskog načelnika
 • Služba za opću upravu i lokalnu samoupravu
 • Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica
 • Služba za privredu, razvoj i finansije
 • Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
 • Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar
 • Služba za društvene djelatnosti
 • Služba civilne zaštite
 • Služba za zajedničke poslove

 

 
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Izrada Strategije
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

 
 Obavještenje
OPĆINSKI SUD VISOKO
 
 
   
 
JAVNA RASPRAVA
na Nacrt plana "Apartmansko naselje Alain"
petak, 17. septembra 2021. godine
 
 
JAVNA RASPRAVA
na Nacrt RP "Junakovac"
petak, 1. oktobra 2021. godine
 


alt

 
 Odluka o novčanim podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Ilijaš za 2021. godinu
 
 
   
Covid 19 - Brošura

 PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU

 
PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
Program mjera i ušteda za ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusom (Covid 19)
 

 
 
Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2020.godinu
 

 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš - 2021

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2021.godinu

Budžet općine ilijaš 2020
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas1470
mod_vvisit_counterJuče1357
mod_vvisit_counterOva sedmica1470
mod_vvisit_counterOvaj mjesec32546