Previous Next

Najava 38. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Redovna 38. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održat će se dana 30. maja (četvrtak) 2024. godine sa početkom u 15:00 sati, u sali Općinskog vijeća Ilijaš (zgrada Općine Ilijaš, III sprat) sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:

1. Vijećnička pitanja i inicijative;
2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa Tematske sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;
3. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 37. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;
4. Izvještaj o realizaciji akata sa 37. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;
5. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo u zastupanju Općine Ilijaš za period 01.01.2023. do 31.12.2023. godine;
6. Informacija iz oblasti šumarstva;
7. Informacija o stanju socijalne zaštite na području općine Ilijaš za 2023. godinu;
8. Informacija o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za period 01.01.-31.03.2024. godine;
9. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje višenamjenske sportske plohe sa tribinama JU Osnovnoj školi "Hašim Spahić" Ilijaš;
10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju rezultata izbora za predsjednike i članove Savjeta mjesnih zajednica na području općine Ilijaš;
11. Prijedlog Odluke o novčanim podrškama u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Ilijaš za 2024. godinu;
12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za provođenje postupka dodjele koncesije za izgradnju i korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju (JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš);
13. Prijedlog Odluka o:
a) usvajanju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Doci I" Ilijaš
b) provođenju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Doci I" Ilijaš
14. Prijedlog Odluka o:
a) usvajanju Regulacionog plana Apartmansko naselje "Milakov Do" Misoča
b) provođenju Regulacionog plana Apartmansko naselje "Milakov Do" Misoča
15. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana "Banovac" – poslovno - stambeni kompleks uz rijeku Bosnu - skraćeni postupak
16. Prijedlog rješenja iz imovinsko - pravne oblasti broj: 06/1-27-1/24.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba