Mladi

OMLADINSKA POLITIKA

Kreiranje i razvoj omladinske politike Općine Ilijaš temelji se na Zakonu o mladima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 36/10), te preporukama relevantnih evropskih dokumenata (Evropska povelja Vijeća Evrope o učešću mladih u životu lokalne zajednice, Bijela knjiga) i Rezolucije o mladima u BiH (“Službeni glasnik BiH“, broj 12/03).
 

KOMISIJA ZA MLADE

Komisija za mlade i obrazovanje je stalno radno tijelo Općinskog vijeća.
Komisija za mlade i obrazovanje:

 • prati stanje i pojave u životu i radu mladih i predlaže Općinskom vijeću programe i mjere za djelovanje općinskih organa i službi u ovoj oblasti;
 • radi na suzbijanju maloljetničke delikvencije, narkomanije i drugih toksikomanija, te inicira pokretanje projekata i realizaciju aktivnosti na preventivnom djelovanju među mladim;
 • predlaže programe kreativnog angažovanja mladih u oblasti kulture, edukacije, ekologije, sportskih aktivnosti i dr;
 • ostvaraje saradnju sa nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima mladih;
 • daje prijedloge za raspodjelu budžetskih sredstava udruženjima iz ove oblasti u saradnji sa nadležnom službom;
 • ostvaruje saradnju sa organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima mladih na profesionalnoj osnovi;
 • organizuje seminare radi edukacije mladih;
 • prati i razmatra stanje u oblasti obrazovanja te predlaže mjere Općinskom vijeću za unapređenje istog;
 • ostvaruje saradnju sa institucijama i organizacijama u oblasti obrazovanja u cilju kreiranja mogućih zajedničkih projekata iz oblasti edukacije;
 • vrši i druge poslove koji su općim aktom Općinskog vijeća stavljeni u njen djelokrug.

 U Komisiju za mlade i obrazovanje izabrani su:

 1. Midhat Džafo , Predsjednik Komisije – SDU
 2. Almir Ibrahimović, Zamjenik predsjednika Komisije- SDA
 3. Adnan Sinanović – član - SDP
 4. Asima Bibić – član, Stranka za srednje
 5. Mirnesa Kadrić – član - LDS


SAVJETODAVNI ODBOR MLADIH (SOM)

Savjetodavni odbor mladih (SOM) je zvanično tijelo koje formira načelnik općine da bi redovno imao mogućnost dobivanja savjeta, ideja, stajališta mladih.
Funkcija SOM-a je da daje savjete, prijedloge i ideje za cjelokupan razvoj općine, s posebnim akcentom na prezentiranje i afirmiranje potreba i položaja mladih.
SOM je savjetodavno tijelo, a ne izvršno – što znači da ne bi trebalo realizirati aktivnosti, pisati i raditi projekte već davati savjete. Osnov za formiranje ovakvog tijela nalazi se u Europskoj povelji o učešću mladih u životu na lokalnom i regionalnom nivou, dio III, 1. i 2. 

Osnovne aktivnosti SOM-a su:

 • Savjetovanje načelnika;
 • Ispitivanje, afirmacija i zagovaranje potreba i položaja mladih na području općine;
 • Kreiranje kriterija i podrška u radu posebnog fonda za mlade;
 • Nadgledanje provedbe i poštivanja određenih europskih dokumenata na području općine;
 • Nadgledanje provedbe i poštivanja Zakona o mladim Federacije Bosne i Hercegovine na području općine;
 • Nadgledanje provedbe i poštivanja Strategije prema mladima na području općine;
 • Uspostava koordinacije i saradnje i sa drugim vladinim institucijama;
 • Međunarodna saradnja i povezivanje mladih i općine sa drugim gradovima u Europi i svijetu; 

Savjetodavni odbor mladih imenovan je u augustu 2013. godine u sljedećem sastavu:

 1. Mulija Avdić, Bachelor prava
 2. Selma Mešetović, dipl.ing.arhitekture
 3. Goran Lukić, dipl. ecc
 4. Dženita Mušija, Bachelor prava
 5. Almira Ćosić, Bachelor političkih nauka
 6. Enisa Mešetović, Bachelor političkih nauka
 7. Muris Nuhodžić, student Elektrotehničkog fakulteta
 8. Adela Vukas, studentica Elektrotehničkog fakulteta
 9. Adijata Vukas, studentica Elektrotehničkog fakulteta
 10. Benjamin Bajramović, student Fakulteta političkih nauka
 11. Hasečić Amina, učenica gimnazije
 12. Huseinović Dževada, učenica gimnazije

Mandat imenovanih članova traje dvije godine sa mogućnošću reizbora. Rad članova SOM-a je volonterski.
Mladi sa područja općine Ilijaš svoje prijedloge i sugestije Savjetodavnom odboru mladih Općine Ilijaš mogu poslati putem e-maila na adresu: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

 

MEĐUSEKTORSKA SARADNJA

Služba za društvene djelatnosti u oblasti rada sa mladima sarađuje sa drugim općinskim službama, direktorima osnovnih i srednjih škola sa područja općine Ilijaš , direktorima javnih ustanove čiji je osnivač Općina, predstavnicima Službe zs zapošljavanje Ilijaš (Biro), Službe socijalne zaštite Općine Ilijaš i drugim vladinim strukturama koje se bave pitanjem mladih.
    

BUDŽET ZA MLADE

U Budžetu općine Ilijaš, za 2011. godinu prvi put je planirana posebna budžetska linija namijenjena mladima – tzv. „Budžet za mlade“. Ovim budžetom planiraju se i sredstva za (su)finansiranje projekata za mlade, a na osnovu javnog poziva na koji mogu aplicirati nevladine organizacije i neformalne grupe uz administrativnu podršku registrovane nevladine organizacije. Kriteriji za (su)finansiranje projekata za mlade definisani su Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstva projektima za mlade.
Budžetom Općine Ilijaš za 2013. godinu planirana je posebna budžetska linija namijenjena mladima - budžet za mlade, koja uključuje sredstva potrebna za realizaciju Strategije prema mladima Općine Ilijaš sa akcionim planom 2011-2013., i (su)finansiranje projekata za mlade na osnovu javnog poziva.
Budžetom Općine Ilijaš za 2013. godinu, planirana sredstva za mlade iznose 4.000,00 KM.          Ova sredstva su namijenjena isključivo za (su)finansiranje projekta za mlade na osnovu javnog poziva.
Općina Ilijaš izdavaja na godišnjem nivou 122.500,00 KM za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata visokoškolskih ustanova.
Za školsku 2013/14. planirano je stipendiranje 43 izuzetno nadarena učenika i 63 izuzetno nadarena studenta, te 23 učenika i 20 studenata u stanju socijalne potrebe. Odabir učenika i studenata, korisnika općinske stipendije vrši se prema kriterijima utvrđenim Pravilnikom o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 18/10) i Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/09, 3/10 i 23/10).
PLAN AKCIJE
Prva Strategija za mlade Općine Ilijaš sa akcionim planom 2011-2013 usvojena je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 22.februara 2011.godine.
     

NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Općina je pružila podršku određenom broju projekata koji zagovaraju različite vidove neformalne edukacije, radionica  kao i određenom broju  projekata koji promoviraju omladinski volonterski rad.
     

OMLADINSKA UDRUŽENJA

JEDINSTVENA ORGANIZACIJA MLADIH "VETO" 

30. novembra 2010. godine u registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo upisano je UDRUŽENJE JEDINSTVENA ORGANIZACIJA MLADIH "VETO"  ILIJAŠ čiji su programski ciljevi i zadaci: Promocija "underground" i "new-age" kulture, te upoznavanje zajednice s njom, pomoć mladima u slobodnom izražavanju svojih ideja, projekata i njihovom realizacijom, razvoj dobrih odnosa i solidarnosti među mladima na lokalnom, regionalnom, međuentitetskom, državnom i internacionalnom planu, uspostava i razvoj interkulturalne i interreligijske saradnje i međusobnog upoznavanja mladih na lokalnom, regionalnom, međuentitetskom, državnom i internacionalnom planu, uspostava intenzivnijih veza između mladih na području kantona i države i drugi ciljevi utvrđeni statutom.
Ukoliko želite postati dio tima "Veto" ili imate neki prijedlog, sugestiju, ideju obavezno se javite na neku od slijedećih email adresa.
Redakcijski email:  Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
Kontakt email predsjednika organizacije: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript .

 

"LO'FOR"

Udruženje za demokratiju i podsticanje društvenog aktivizma "LO'FOR" je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje koje je osnovano u cilju podsticanja razvoja civilnog društva i društvenog aktivizma, te unaprjeđenja i zaštite ljudskih prava.

Programski ciljevi Udruženja su:

 • promicanje univerzalnih demokratskih vrijednosti i ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, prava manjina i ugroženih grupa u Bosni i Hercegovini;
 • promocija kulture dijaloga, tolerancije i mirnog rješavanja konflikata;
 • promocija demokratskog društva i evropskih vrijednosti;
 • zalaganje za izgradnju demokratskog društva i evropskih vrijednosti;
 • zalaganje za izgradnju demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava, kroz zagovaranje jačanja zakonskog i institucionalnog okvira i povećanje građanske participacije u svim oblastima društvenog života;
 • podsticanje onih kategorija građana kojima je teže da se aktivno angažuju u javnom životu kako bi uzeli učešće u procesu donošenja odluka i upravljanju poslovima lokalne zajednice u kojoj žive;
 • promocija i razvoj dobre lokalne uprave i samouprave u skladu sa osnovnim principima i vrijednostima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi;
 • zalaganje za uspostavljanje dijaloga i saradnje između vladinog, nevladinog i poslovnog sektora na svim nivoima u društvu;
 • zalaganje za stvaranje samosvjesnih, društveno angažovanih i odgovornih mladih stručnjaka;
 • jačanje aktivizma na polju stabilizacije međuetničkih i međureligijskih odnosa na prostoru Bosne i Hercegovine;
 • informisanje i podizanje svijesti o neophodnosti odgovornog pristupa procesu evropskih integracija;
 • zalaganje za osnaživanje organizacija građanskog društva i podsticanje građanskog aktivizma;
 • zalaganje za jačanje kapaciteta javne uprave za sveobuhvatne reforme, efikasno obavljanje poslova i razumjevanje procesa pristupanja BiH Evropskoj uniji;
 • razvijanje neophodnih vještina kod građana za komunikaciju sa izabranim političkim predstavnicima na svim nivoima vlasti;
 • organizovanje i razvoj volonterskog rada i volonterskih programa.

Ukoliko želite postati dio tima LO'FOR ili imate neki prijedlog, sugestiju, ideju možete nas kontaktirati na e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

E-mail Predsjednika udruženja:  Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

Udruženje za demokratiju i podsticanje društvenog aktivizma "LO'FOR" se nalazi u ulici Ivana Franje Jukića br.2

 

"CARPE DIEM - ISKORISTI DAN"

Ciljevi Udruženja Omladinske organizacije "Carpe diem – Iskoristi dan" su:

 • pružanje pedagoške, psihološke i psihosocijalne pomoći mladim,
 • pomoć mladim u izboru zanimanja,
 • razvoju dobrih odnosa i solidarnosti među mladim na lokalnom, regionalnom, međuentitetskom, državnom i internacionalnom planu,
 • uspostava i razvoj interkulturalne i interreligijske saradnje i međusobnog upoznavanja mladih na lokalnom, regionalnom, međuentitetskom, državnom i internacionalnom planu,
 • uspostava intenzivnijih veza između mladih na području kantona i države,
 • podrška učešću mladih u društvenim procesima,
 • upoznavanje šire društvene zajednice, institucija i medija, državnih, entitetskih i lokalnih vlasti te internacionalnih institucija s položajem mladih,
 • podrška poboljšanju uvjeta školovanja mladih,
 • ostvarivanje mogućnosti za vaninstitucionalno obrazovanje i doobrazovanje mladih u skladu sa zakonom,
 • unapređenje ekološke svijesti i iniciranje i podrška ekoloških aktivnosti,
 • unaprjeđenje sportskog i zabavnog života mladih,
 • unaprjeđenje znanja i aktivnosti mladih u domeni ljudskih, građanskih prava i jednakosti spolova,
 • promocija kulturnog stvaralaštva mladih,
 • podizanje nivoa opće informisanosti mladih te njihovo uključivanje i aktivno djelovanje u strukturama javnog mnijenja na svim nivoima

Ukoliko želite postati dio tima Udruženja "Carpe diem – Iskoristi dan" ili imate neki prijedlog, sugestiju, ideju možete nas kontaktirati na e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

 

 
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Izrada Strategije
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

 
 Obavještenje
OPĆINSKI SUD VISOKO
 
 
   
 
JAVNA RASPRAVA
na Nacrt plana "Apartmansko naselje Alain"
petak, 17. septembra 2021. godine
 
 
JAVNA RASPRAVA
na Nacrt RP "Junakovac"
petak, 1. oktobra 2021. godine
 


alt

 
 Odluka o novčanim podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Ilijaš za 2021. godinu
 
 
   
Covid 19 - Brošura

 PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU

 
PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
Program mjera i ušteda za ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusom (Covid 19)
 

 
 
Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2020.godinu
 

 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš - 2021

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2021.godinu

Budžet općine ilijaš 2020
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas13
mod_vvisit_counterJuče1502
mod_vvisit_counterOva sedmica1515
mod_vvisit_counterOvaj mjesec32591