Informacija o promjeni računa javnih prihoda (Depozitni račun) OPĆINE ILIJAŠ

Služba za privredu i finansije Općine Ilijaš obavještava sve fizičke i pravne osobe, budžetske korisnike Općine Ilijaš i ostale institucije da je došlo do promjene depozitnog računa za prikupljanje javnih prihoda Općine Ilijaš
od dana, 01. Decembar 2021.godine sve uplate potrebno je vršiti na novi Depozitni račun broj:
134-661-10070912-85  otvoren kod ASA Banka dd Sarajevo
Federalno ministarstvo finansija - financija će izvršiti objavu izmjene računa u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH.
Obizorm da je Vakufska Banka d.d. Sarajevo pripojena ASA Banci d.d. Sarajevo dosadašnji depozitni računa sa 01. Decembrom 2021. godine neće više biti operativan.
Služba za privredu i finansije
Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba