• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
U Općini Ilijaš proveden nadzorni audit ISO standarda 9001:2015 Ispis Email
Autor Nermina Lemezan   
Srijeda, 15 Sij 2020 15:19

 

iso audit 2020U Općini Ilijaš je proveden redovni godišnji nadzorni audit ISO 9001:2015.

Auditor certifikacijske kuće "Bureau Veritas" prof. Halil Gutošić je obišao sve službe kako bi utvrdio da li je sistem usklađen sa zahtjevima najnovijeg međunarodnog standarda, a potom održao završni sastanak sa načelnikom i pomoćnicima svih općinskih službi.

Svake godine u Općini Ilijaš se prethodno na kvalitetan način završi interni audit i time olakša posao eksternom auditoru.

Šefica odsjeka za opću upravu Općine Ilijaš Muvedeta Fazlić je kazala da svi rade ozbiljno na poboljšanju procedura i standarda.

"Ranije je u Općini Ilijaš završen interni audit koji je pokazao 15 opservacija. Mislim da smo time pokazali koliko smo kvalitetni, ozbiljni i koliko smo spremni prihvatiti vlastite greške te raditi na poboljšanju.

U protekloj godini anketirali smo građane u vezi sa poboljšanjem usluga i ustanovili da nememo proceduru oko uspostvaljanja prijave koruptivnog ponašanja. Naravno, uveli smo proceduru kojom građani mogu prijaviti koruptivno ponašanje. Jedan od inicijatora za to je bio upravo ISO standard u kojem se kaže da mora postojati jedna takva procedura", kazala je Fazlić.

Na završnom sastanku načelnik i pomoćnici su se usaglasili o nalazima koje je 154156464756478956475647854178 isoeksterni auditor prof. Gutošić ustanovio.

"Danas je proveden prvi nadzorni audit u petom ciklusu. Audit se provodi metodom slučajnog uzorka. Obišli smo sve službe, počev od načelnika, a potom njegove sradnike i izvršioce i ono što sam vidio je da su svi uposleni svaki puta bolji u svim auditiranim aktivnostima.

Čak i neki manji problemi koji su se ranije pojavljivali u nekim specifičnim službama više se ne pojavljajuju, odnosno smanjeni su na prihvatljiv nivo. Stepen riješenosti predemta u pojednim službama je čak 99 posto. Pomoglo je i to što su uposleni uradili dobar interni audit. U svakom slučaju Općina Ilijaš će zadržati cefritfikat", rekao je Gutošić.

Politika kvalitete Općine teži ka unaprjeđenju rada organa uprave i njegovom poboljšanju u cilju pružanja što kvalitetnije usluge građanima. Naredna posjeta eksternog auditora planirana je za godinu dana.

 
Sastanak subjekata zaduženih za primjenu Plana interventnih mjera u slučaju epizode Uzbuna Ispis Email
Autor Nermina Lemezan   
Ponedjeljak, 13 Sij 2020 14:06

zagadnjenje 222U kabinetu općinskog načelnika održan je sastanak subjekata zaduženih za primjenu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS, a za općinu Ilijaš.

Sastanku su prisustvovali općinski načelnik, predstavnici Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, predstavnici Službe za saobraćaj stambeno – komunalne poslove i građenje, urbanističko – građevinska inspekcija, komunalna inspekcija i predstavnici Službe civilne zaštite.

Obzirom na prekomjerno zagađenje zraka u Ilijašu gdje mjerenja stalno pokazuju vrijednost indeksa u rasponu 300 plus, što indicira da je kvalitet zraka u Ilijašu opasan po zdravlje ljudi, doneseni su sljedeći zaključci:
   
1. Da se odmah krene sa popisom objekata sa individualnim ložištima u najužem dijelu  grada u svrhu utvrđivanja broja ložišta koji koriste čvrsto gorivo (ugalj);

2. Da urbanističko - građevinska i komunalna inspekcija, odmah, izvrši terenski obilazak privrednih subjekata, te nalože mjere u cilju prilagođavanja procesa proizvodnje i poslovne aktivnosti istih shodno mjerama iz epizoda Uzbuna;

3.  Apelira se na stanovništvo da ne koriste nedozvoljene materije za loženje, koje su opasne po okoliš i zdravlje stanovništva (odjeća, obuća, gume, plastika i sl.), te da u toku trajanja epizode Uzbuna koriste prihvatljiv energent, smanje temperaturu zagrijavanja, te da vrše redovno čišćenje i održavanje kotlova za grijanje i čišćenje dimovodnih instalacija;

4.  Apeluje se na građane da ne koriste vozila sa normom Euro 3 i manje, da se što više koristi gradski prevoz, a kretanje svedu samo na potrebno;

5.  Kontrolu privrednih subjekata, shodno nadležnostima vršit će i Kantonalna i Federalna inspekcija zadužena za primjenu Plana interventnih mjera (komunalna, građevinska i ekološka inspekcija);

6. Inspekcijski pregledi će se vršiti i u poslijepodnevnim satima;

7. Dok traje prag Uzbuna zabranjuje se organizovanje javnih skupova i manifestacija na otvorenom;

8.  U užem urbanom dijelu vršit će se primjena "mokrog postupka" za obaranje čestica prašine u zraku;

9.  Općina Ilijaš će, odmah, započeti sa aktivnostima na izradi Studije - Elaborata kojom će se definisati uzroci zagađenja sa prijedlogom konkretnih mjera za smanjenje zagađenosti zraka na području općine Ilijaš.

Na sastanku je zaključeno da se očekuje potpuna odgovornost svih subjekata i stanovništva u svrhu doprinosa na ispunjenju mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti.

 
Napreduju radovi na izgradnji produženog borovka u OŠ "Hašim Spahić" u Ilijašu Ispis Email
Autor Nermina Lemezan   
Ponedjeljak, 13 Sij 2020 13:32

 

541541546231456231452014525654Na projektu izmjene namjene stare fiskulturne dvorane u prosotrije produženog boravka u JU OŠ „Hašim Spahić“ Ilijaš radovi su počeli 9. januara 2020. uvođenjem izvođača na gradilište od strane nadzornog organa „Zavod za izgradnju KS“.

Izvođač je odmah pristupio pripremnim radovima odnosno zaštiti okolnog prostora oko mjesta rekonstrukcije hodnika škole i dvorane.

„Pristupili smo radovima rušenja i demontaže, tako da smo do sada demontirali stari parket i unutrašnje otvore, trenutno se vrši obijanje maltera sa zidova kao i rušenje betonske podne konstrukcije. U narednim danima planiramo izraditi nove kanalizacione i vodovodne priključke te pristupiti betonirnaju nove podne ploče. S obzirom na dosadašnju saradnju sa Općinom Ilijaš kao i investitorom i Zavodom za izgradnju KS kao nadzorom, ozbiljan i profesionalan pristup svih sudionika na izvođenju ovog projekta već sada sa sigurnošću možemo reći da ćemo ovaj projekat završiti prije roka, te obezbjediti učenicima moderne i uslovne prostorije produženog boravka“, saopštio je Tarik Smajić predstavik firme koja je izvođač radova.

Ukupna vrijednost projekta je 200.000 KM, od čega će Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo osigurati 150.000 KM, dok će Općina Ilijaš izdvojiti nedostajuća sredstva.

 
Komunalna i inspekcija zaštite okoliša vrše nadzore u Ilijašu Ispis Email
Autor Nermina Lemezan   
Ponedjeljak, 13 Sij 2020 13:27

 

zagadjenost 20181204 195557Postupajući u skladu sa Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, a povodom proglašene epizode PRIPRAVNOST od 01. januara 2020. godine i epizode UPOZORENJE od 02.januara 2020. godine, tokom novogodišnjih praznika kao i tokom proteklog vikenda organizovane su dežure iz oblasti inspekcija zaštite okoliša i komunalnih poslova. Shodno objavljenim parametrima zagađenja, u periodu od 3. do 9. januara 2020. godine prioritetno je vršen nadzor na području Općine Ilijaš s ciljem kontrole postupanja subjekata koji kao energent koriste čvrsta goriva ili teška ulja. Kontrolom su obuhvaćeni subjekti koji se nalaze na listi Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i to : Bingo doo, Edeka, Wamer doo, Ekofokus doo, Kalea doo i Standard doo. Kontrolama navedenih subjekta nisu utvrđene nepravilnosti.

Osim navedenih subjekata, kontrolama u Ilijašu su bile obuhvaćene i ugostiteljske radnje, poslovni objekti i tržni centri koji se do sada nisu nalazili na pomenutoj listi. Za objekat vlasništvo F&B Group doo, koji koristi Konzum doo kao zakupac, te društvo GRBO d.o.o. donesena su rješenja o monitoringu emisije iz stacionarnih izvora. Shodno utvrđenom stanju biće uvršteni na listu Ministarstva, a u zavisnosti od rezultata monitoringa inspektori će poduzeti odgovarajuće, zakonom predviđene mjere.

Posebno ističemo da je tokom kontrola uočeno da su pojedini operateri samoinicijativno pristupili zamjeni energenta, odnosno umjesto uglja počeli koristiti pelet, što je svakako veoma pohvalno i u skladu sa preporukama Plana. Takođe, utvrđeno je da su temperature kontrolisanih objekata snižene i više nego što je propisano iz ekonomskih razloga.

Dodajemo da je na području Općine Ilijaš vršen i nadzor nad investitorima i izvođačima građevinskih radova vezano za kontrolu obustave grubih građevinskih radova na gradilištima i čistoću javnih površina oko gradilišta. U trenutku kontrole nisu utvrđene nepravilnosti.

U skladu sa planom inspekcijskih nadzora kontrole na području Ilijaša biće nastavljene i narednih dana.

Osim navedenog, ističemo da su postupajući inspektori zaštite okoliša početkom decembra 2019.godine za 147 subjekata uputili akte upozorenja o obavezi postupanja po Planu interventnih mjera. Odmah po stupanju na snagu epizode Upozorenje, osim terenskih nadzora, upućeni su pozivi prema odgovornim licima subjekata koji se nalaze na Listi Ministarstva sa područja cijelog Kantona za dolazak u prostorije inspekcije i dostavu dokaza koji potvrđuju da je postupljeno u skladu sa propisanim mjerama Plana interventnih mjera. Inspekcijski postupci su u toku, a stranke su istovremeno upozorene da neodazivanje pozivu inspektora može biti sankcionisano shodno odredbama Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo novčanom kaznom u iznosu od 3.000KM do 15.000 KM za pravno lice i 1.000 do 3.000KM za fizičko lice.

Na kraju ističemo i da su prioritetne aktivnosti kantonalne saobraćajne inspekcije u periodu povećane zagađenosti zraka vezane za kontrolu motornih vozila, čiji motori imaju normu EURO 2 i manju. Najavljujemo da će saobraćajni inspektori i tokom predstojećeg vikenda od 08 do 22 sata všiti upozoravanje vozača o zabrani kretanja navedenih motornih vozila, te njihovo preusmjeravanje iz zone A na alternativne pravce.

Izvor: Vlada KS

 
Nastavljen pozitivan prirodni priraštaj u Ilijašu – Protekle godine 325 rođenih beba Ispis Email
Autor Nermina Lemezan   
Ponedjeljak, 13 Sij 2020 10:02

 

54854528623145214563Protekla godina bila je dinamična u svim službama Općine Ilijaš, pa tako i u matičnim uredima u Ilijašu i Srednjem.

U protekloj kalendarskoj godini matični uredi u Ilijašu i Srednjem vršili su poslove upisa, ispravki, dopuna i promjena u matičnim knjigima državljanja, rođenih, umrlih i vjenčanih.

Broj podnesenih zahtjeva u ovoj oblasti je konstantan ukoliko se poredi sa podacima iz prethodnih godina.

U protekloj godini, ali i u nekoliko prethodnih bilježi se pozitivan prirodni priraštaj. Podaci govore kako je u matičnoj knjizi rođenih upisano 325 beba, dok je taj broj godinu ranije bio 301. Broj upisanih u matičnu knjigu umrlih je 202, a 2018. godine taj broj je iznosio 232.

Matična kjniga vjenčanih u 2019. godini zaključena je sa 185 sklopljena braka, dok je taj broj godinu ranije bio 180.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Izrada Strategije
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
 Nacrt Regulacionog plana "Apartmansko naselje Ljubnići - QTR-BS" Ilijaš
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2019.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2019
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas681
mod_vvisit_counterJuče2634
mod_vvisit_counterOva sedmica12380
mod_vvisit_counterOvaj mjesec59950