Previous Next

Održana 27. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

U utorak 16. maja 2023. godine, održan je nastavak 27. redovne sjednica Općinskog vijeća Ilijaš uz prisustvo 18 vijećnika. Dnevnim red imao je 14 tačaka, a sjednicu je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Ilijaš Alma Mešić.

Nakon što je usvojen dnevni red vijećnici su prešli na vijećnička pitanja i inicijative, a potom su usvojeni Izvještaji o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice i o realizaciji akata sa prethodne sjednice. Usvojena su dva zaključka koje je predložio vijećnik Admir Čehajić, a odnose se na zahtjev generalnom direktoru Sarajevo šuma za uplatu drvnog ogrjeva za građane općine Ilijaš za narednu grijnu sezonu, a drugi zaključak upućen je JP Ceste FBiH za izgradnju trotoara na M 18 na području MZ Srednje.

Na sjednici je usvojen Zaključak kojim se zadužuje općinski načelnik da za prvu narednu sjednicu Općinskog vijeća pripremi Izvještaj o realizaciji Odluke o rješavanju statusa i upravljanja mezarjima/grobljima na području općine Ilijaš.

Potom su vijećnici obavješteni o Informaciji u oblasti zdravstva na području općine Ilijaš za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine. Zdravstvo, kao veoma važan i složen segment u društvu, na prostoru općine Ilijaš je prisutno u domenu primarne zdravstvene zaštite, koja je organizovana u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i obavlja se kroz usluge JU “Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo”, JU “Apoteke Sarajevo”, JU “Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo” i JU “Dom zdravlja Kantona Sarajevo”.

U protekloj godini na području općine Ilijaš služba hitne medicinske pomoći pružila je medicinsku pomoć za 5.196 građana, obavljeno je 728 kućnih posjeta ljekara sa pripadajućim timom, te su obavljena 306 medicinska transporta naglo oboljelih i povrijeđenih pacijenata. Tokom prošle godine na teret Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja u JU “Apoteke Sarajevo” – apoteka Ilijaš realizovano je 92.951 recepata, a ukupni promet sa uvrštenim naknadama za recepte iznosio je 2.917.826,40 KM. Broj realizovanih recepata u apoteci Srednje za 12 mjeseci protekle godine iznosio je 21.821,00 KM, a ukupni promet sa uvrštenim naknadama za recepte 401.574,49 KM.

Prostorije JU “Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo” locirane su u zgradi Doma zdravlja Ilijaš i ukupan broj pruženih usluga u protekloj godini je 11.037. Na lokaciji područne ambulante Srednje trenutno se ne pružaju usluge JU “Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo” zbog nedostatka finansijskih sredstava i kadra.

JU “Dom zdravlja Kantona Sarajevo” – organizaciona jedinica Dom zdravlja Ilijaš pruža primarnu zdravstvenu zaštitu za oko 20.500 stanovnika općine Ilijaš. Ukupan broj posjeta na nivou organizacione jedinice za period januar – decembar 2022. godine je 160.434 i pri tome je ostvareno 455.127 usluga. Šef OJ Dom zdravlja Ilijaš Nijaz Štitkovac istaknuo je dugogodišnji problem nedostatka kadra, trend odlaska rada u inozemstvo, kaže, osjeti se u Ilijašu, napuštaju nas laboranti, medicinski tehničari, doktori, a sve podnose građani koji, uzgred, imaju sve veću potrebu za medicinskim uslugama. Poseban problem je i nemogućnost odlaska u ambulantu Mrakovo gdje je 780 kartona a ponovo zbog nedostatka kadra, te hronični problem nedostatka doktora specijalista iz brojnih oblasti. Na sreću, imamo dva pedijatra i te usluge su na zadovoljavajućem nivou.

Nakon primanja Informacije k znanju, diskusije i općeg zaključka da se nagomilani hronični problemi u zdravstvu u Ilijašu sporo ili nikako ne rješavaju, usvojen je zaključak da se zadužuje Kolegij OV, predsjedavajuća OV i načelnik Općine Ilijaš da se organizuje nova tematska sjednica o zdravstvu na području općine Ilijaš uz obavezno prisustvo predstavnika Ministarstva zdravlja KS, JU Domovi zdravlja KS, ostalih odgovornih predstavnika zdravstvenih ustanova. Zadužuje se Kolegij OV, Služba za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica i Zdravstveni savjet da pripreme materijal za sjednicu.

Vijećnici su primili k znanju i Informaciju o stanju socijalne zaštite na području općine Ilijaš za 2022. godinu. Broj korisnika socijalne zaštite po kategorijama za proteklu godinu je sljedeći: 31 dijete bez roditeljskog staranja, 508 osoba sa invaliditetom i osoba ometenih u fizičkom i psihičkom razvoju, 131 dijete čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, 55 vaspitno zanemarene djece, jedno vaspitno zapušteno dijete, 40 materijalno neobezbjeđenih i za rad nesposobnih osoba, 92 stare osobe bez porodičnog staranja, 156 osoba sa društveno negativnim ponašanjem, 4.418 lica i porodica u stanju socijalne potrebe kojima je usljed posebnih okolnosti potreban odgovarajući oblik zaštite, 345 lica i porodica koja nemaju dovoljno prihoda za podmirenje osnovnih životnih potreba i 75 osoba izloženih zlostavljanju i nasilju u porodici. Ukupan broj korisnika socijalne zaštite je 5.852.

Nakon mnogih pitanja, diskusije, konstatacije da Ilijaš ima najjeftiniju vodu u FBiH, podržana je Odluka o usvajanju izvještaja o poslovanju JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš za 2022.godinu. Preduzeće je proteklu godinu završilo sa neto dobiti u iznosu od 63.588,00 KM odnosno 33,19 posto ili 31.593,00 KM manje nego u uporednom periodu prethodne godine.

U protekloj godini ostvareni su ukupni prihodi od 2.890.088,00 KM što je za 540.394,00 KM više nego u prethodnoj godini kada su isti iznosili 2.349.694,00 KM. Ukupni rashodi ostvareni u 2022. godini iznose 2.818.723,00 KM i veći su za 25,6 posto odnosno 574.876,00 KM u odnosu na uporedni period prethodne godine.

Usvojena je u nastavku i Odluka o izmjenama Odluke o uslovima, načinu kandidiranja, održavanja izbora, dodjeli mandata u mjesnim zajednicama i razrješenju predsjednika i članova savjeta mjesnih zajednica, kao i Odluka o raspisivanju izbora u mjesnim zajednicama na području općine Ilijaš.

Podršku Vijeća dobila je Odluka o podsticajima prema pojednim djelatnostima fizičkih lica (obrtima i obrtu srodnim djelatnostima) početnicima u biznisu u 2023. godini. Ovom Odlukom utvrđuje se mjera podsticaja prema početnicima u biznisu na području općine Ilijaš, način finansiranja, korisnici podsticaja, iznos pojedinačnog podsticaja i okvir za provedbu.

Usvojena je Odluka kojom se utvrđuje da je od javnog interesa izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji dijela nove nadzemne elektroenergetske mreže trafo područje Drinčići u mjestu Kamenica, niskonaponskim nadzemnim kablovima u dužini od cca 2.290 metara iz STS (10)20/0,4 kV Drinčići, čija trasa prelazi preko dijela zemljišta u katastarskoj općini Kamenica. Korisnik nepotpune eksproprijacije za izvođenje radova je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, podružnica Elektrodistribucija Sarajevo kao investitor.

Potom je usvojena i Odluka kojom se utvrđuje da je od javnog interesa izvođenje radova na izgradnji STS 10(20)/0,42 kV Banjer (T34560), čija trasa prelazi preko dijela zemljišta u katastarskoj općini Ljubnići. Korisnik nepotpune eksproprijacije za izvođenje radova je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, podružnica Elektrodistribucija Sarajevo kao investitor.

Podršku je dobio Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Plana parcelacije “Kamenica”, Nacrt Odluke o usvajanju Plana parcelacije “Kamenica” i Nacrt Odluke o provođenju Plana parcelacije “Kamenica”.

Javni uvid na Nacrt Plana parcelacije “Kamenica”, Nacrt Odluke o usvajanju Plana parcelacije “Kamenica” i Nacrt Odluke o provođenju Plana parcelacije “Kamenica” održat će se u periodu od 17. do 31. maja 2023. godine u zgradi Općine Ilijaš, II sprat, soba broj 25, a javna rasprava na Nacrt Regulacionog plana apartmansko naselje “Kamenica”, Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana apartmansko naselje “Kamenica” i Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana apartmansko naselje “Kamenica” održat će se u srijedu, 31. maja 2023. godine u 15 sati u zgradi Općine Ilijaš, II sprat soba broj 21.

Primjedbe, prijedlozi, sugestije i mišljenja svih zainteresovanih subjekata planiranja, MZ-a. Potencijalnih investitora, građana, vijećnika Općinskog vijeća Ilijaš dostavljaju se Općini Ilijaš, Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, koja organizuje i sprovodi javnu raspravu. Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša dužna je nakon sprovedene javne rasprave da podnese izvještaj Općinskom vijeću Ilijaš o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja kao i da obrazloži razloge zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćena.

Na samom kraju sjednice usvojen je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Regulacionog plana apartmansko naselje “Milakov Do” Misoča, Nacrt Odluke o usvajanju RP apartmansko naselje “Milakov Do” Misoča i Nacrt Odluke o provođenju RP apartmansko naselje “Milakov Do” Misoča. Javni uvid na Nacrt RP apartmansko naselje “Milakov Do” Misoča, Nacrt Odluke o usvajanju RP apartmansko naselje “Milakov Do” Misoča i Nacrt Odluke o provođenju RP apartmansko naselje “Milakov Do” Misoča održat će se održat će se u periodu od 17. do 31. maja 2023. godine u zgradi Općine Ilijaš, II sprat, soba broj 25, a javna rasprava u srijedu 31. maja u 14 sati i 30 minuta, II sprat soba 21.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba