Previous Next

Obavještenje: U nedjelju, 18. juna 2023. godine izbori u mjesnim zajednicama

Općinska izborna komisija Ilijaš obavještava sve političke stranke, udruženja građana i građane općine Ilijaš da je Općinsko vijeće Ilijaš, na svojoj 27. sjednici održanoj dana 16. 05. 2023. godine, donijelo Odluku o izmjenama Odluke o uslovima, načinu kandidiranja, održavanja izbora, dodjeli mandata u mjesnim zajednicama i razrješenju Predsjednika i članova Savjeta mjesnih zajednica. Odluka je stupila na snagu 16. 05. 2023. godine. 
 
Na osnovu navedene odluke Općinsko vijeće Ilijaš je na istoj sjednici, održanoj dana 16. 05. 2023. godine, donijelo Odluku o raspisivanju izbora u mjesnim zajednicama na području općine Ilijaš, te zadužilo Općinsku izbornu komisiju za sprovođenje izbora.
 
U skladu sa Odlukom o raspisivanju izbora u mjesnim zajednicama na području općine Ilijaš, Izbori će biti održani u svim mjesnim zajednicama na području općine Ilijaš u nedjelju, 18. juna 2023. godine, u vremenu od 9:00 do 19:00 sati, shodno Odluci Općinske izborne komisije o održavanju izbora u mjesnim zajednicama na području općine Ilijaš.            
 
U savjete mjesnih zajednica sa područja općine Ilijaš bira se sljedeći broj članova:
 
1. Mjesna zajednica Dragoradi - bira se 5 članova savjeta;
2. Mjesna zajednica Gajevi - bira se 5 članova savjeta;
3. Mjesna zajednica Kamenica - bira se 5 članova savjeta;
4. Mjesna zajednica Srednje - bira se 5 članova savjeta;
5. Mjesna zajednica Ljubina - bira se 5 članova savjeta;
6. Mjesna zajednica Malešići - bira se 5 članova savjeta;
7. Mjesna zajednica Ilijaš Stari - bira se 5 članova savjeta;
8. Mjesna zajednica Ilijaš Grad - bira se 5 članova savjeta
9. Mjesna zajednica Luka - bira se 5 članova savjeta;
10. Mjesna zajednica Misoča - bira se 5 članova savjeta;
11. Mjesna zajednica Mrakovo - bira se 5 članova savjeta;
12. Mjesna zajednica Podlugovi - bira se 5 članova savjeta;
13. Mjesna zajednica Ljubnići - bira se 5 članova savjeta;
14. Mjesna zajednica Lješevo - bira se 5 članova savjeta.
 
Izbore za savjete mjesnih zajednica sprovodi Općinska izborna komisija Ilijaš i birački odbori u skladu sa odgovarajućim odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02-ispr., 4/04, 20/04, 25/05, 77/05, 11/06, 24/06, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22 i 67/22), Statuta Općine Ilijaš ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 20/09 - Prečišćeni tekst i 46/18), Odluke o osnivanju mjesnih zajednica na području općine Ilijaš ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 32/05, 38/05-ispr., 5/10 i 17/19) i Odluke o uslovima, načinu kandidiranja, održavanja izbora, dodjeli mandata u mjesnim zajednicama i razrješenju Predsjednika i članova Savjeta mjesnih zajednica ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 17/19 i 24/23).
 
Kandidate za članove savjeta mjesnih zajednica predlaže: najmanje 20 građana koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice za koju se sprovode izbori za savjet, udruženja građana koja djeluju na području općine Ilijaš, političke stranke koje djeluju na području općine Ilijaš.
 
Predlagač predlaže onoliko kandidata koliko se bira članova savjeta za tu mjesnu zajednicu, a svi predloženi kandidati moraju da ispunjavaju sljedeće uslove:
- da na dan izbora imaju prebivalište najmanje 6 (šest) mjeseci na području mjesne zajednice za čiji savjet se kandiduju (dokazuju uvjerenjem o kretanju i Izjavom kandidata da živi na području podružnice mjesne zajednice za koju se kandiduje ovjerenom od strane nadležnog općinskog organa za ovjeru),
- da su upisani u Centralni birački spisak za mjesno područje za koje se kandiduju,
- da su potpisali izjavu o prihvatanju kandidature,
- da imaju podršku najmanje 20 građana (lista građana sa potpisima),
- da nisu vijećnik u Općinskom vijeću Ilijaš.
 
Prilikom predlaganja kandidata za članove savjeta mjesnih zajednica potrebno je voditi računa da sastav liste približno odražava nacionalnu strukturu, zastupljenost spolova i mladih. Lista mora biti sastavljena na način da bude predložen minimalno po jedan kandidat za svaku podružnicu koja je sastavni dio mjesne zajednice za koju se sprovode izbori. Zahtjevi za ovjeru kandidatskih lista podnose se na propisanim obrascima, a rok za predaju kandidatskih listi je 08. 06. 2023. godine do 15h, lično u sjedištu Općinske izborne komisije (ul. 126. ilijaške brigade br. 6, III sprat, zgrada Općine Ilijaš). Svi potrebni obrasci mogu se preuzeti u sjedištu Općinske izborne komisije.
 
Lista će biti odbijena ako jedan ili više kandidata na listi: 
 
- nema prebivalište na području mjesne zajednice, odnosno nije upisan u Centralni birački spisak za ulice ili naselja koja pripadaju mjesnoj zajednici za koje je kandidovan;
- kandidat na listi mora imati prebivalište na području mjesne zajednice za koju se kandiduje najmanje šest mjeseci prije donošenja ove Odluke, što dokazuje uvjerenjem o kretanju (ne starijim od dana donošenja ove Odluke) i Izjavom kandidata da živi na području podružnice mjesne zajednice za koju se kandiduje (ovjerenom od strane nadležnog općinskog organa za ovjeru);
- ako nije priložena pismena izjava kandidata o prihvatanju kandidature ovjerena od strane nadležnog općinskog organa za ovjeru; 
- ukoliko ne sadrži potrebnu podršku potpisa najmanje 20 građana sa područja mjesne zajednice za koju se provode izbori;
- ukoliko se na Listi nalazi ime Općinskog vijećnika, a da istovrameno nije priložena ostavka na funkciju Općinskog vijećnika ovjerena od strane Centralne izborne Komisije Bosne i Hercegovine;
- ukoliko lista ima manji ili veći broj kandidata od broja pet (5).
 
Lokacije biračkih mjesta su utvrđene Odlukom Općinske izborne komisije koja je objavljena na oglasnoj ploči svih mjesnih zajednica, na oglasnoj ploči Općine Ilijaš, na web stranici Općine Ilijaš, kao i putem Radio Ilijaša. 
 
Općinska izborna komisija utvrđuje konačne Liste kandidata za članove Savjeta mjesne zajednice za svaku mjesnu zajednicu, najkasnije u roku od sedam (7) dana prije dana održavanja izbora. 
 
Redoslijed Listi na glasačkom listiću za svaku mjesnu zajednicu utvrđuje se žrijebanjem koje će provesti Općinska izborna komisija u subotu, 10. 06. 2023. godine, u 10h, u sali Općinskog vijeća Ilijaš, uz mogućnost prisustva po jednog (1) predstavnika Liste.
 
Sve Liste koje učestvuju na izborima za Predsjednike i članove Savjeta mjesnih zajednica mogu podnijeti zahtjev za akreditovanje po jednog posmatrača za praćenje izbornih aktivnosti na biračkom mjestu za koje se lista prijavljuje, najkasnije do 13. 06. 2023. godine do 15h.
 
Akreditovanje posmatrača vrši Općinska izborna komisija najkasnije 5 (pet) dana prije dana održavanja izbora. 
 
Glasanje se vrši upisivanjem znaka X u kvadratić ispred Liste pri čemu glasač može glasati samo za jednu ponuđenu listu. 
Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba