Previous Next

Održana 39. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

U četvrtak, 4. jula 2024. godine održan je nastavak 39. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš, koju je vodio dopredsjedavajući Općinskog vijeća Akif Bešlija. Nakon što je dnevni red dopunjen sa pet tačaka, isti je u konačnici usvojen sa 15 tačaka. Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa usvojen je Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice i Izvještaj o realizaciji akta sa prethodne sjednice Općinkog vijeća Ilijaš.

Vijećnici su potom jednoglasno podržali Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo u zatupanju Općine Ilijaš za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine.

U 2023. godini u radu Pravobranilaštva, kao zakonskog zastupnika Općine Ilijaš, evidentirano je ukupno 209 predmeta, od kojih je 58 parničnih predmeta, 26 izvršnih predmeta, 74 upravna, 34 mišljenja, 12 vanparničnih predmeta. U protekloj godini bilo je ukupno u radu 58 parničnih predmeta, od kojih je 54 predmeta kao nezavršenh preneseno iz prethodnih godina. U 2023. godini je evidentirano četiri nova predmeta. Nesrazmjer između prenesenih predmeta iz ranijih godina i novozaprimljenih predmeta jeste posljedica dugotrajnog vođenja postupaka pred sudovima. Pod predmetima koji su preneseni iz ranijeg perioda između ostalih su i predmeti koji su po uvaženim žalbama Pravobranilaštva ukinuti pred drugostepenim sudom i vraćeni na ponovni postupak. Po vrsti i predmetu spora, najveći broj postupaka odnosi se na predmete po osnovu naknada šteta (naknada materijalne štete zbog povreda nanesenih ujedom pasa i drugih razloga), utvrđivanja imovinsko – pravnih odnosa, sporovi obligaciono pravne prirode, stambeni sporovi, radni sporovi i drugi. U izvještajnom periodu u radu ovog organa je evidentirano 21 izvršna predmeta koji su u 2023. godinu preneseni iz ranijih godina, a pet novozaprimljenih predmeta. Od ukupnog broja predmeta u 2023. godini nije bilo okončanih predmeta, a u radu je ostalo 26 predmeta. Pravobranilaštvo je dalo značajan broj pravnih mišljenja. Većina upravnih mišljenja se odnose na mišljenja na nacrt ugovora o neposrednoj zamjeni ili prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta. U 2023. godini u radu Pravobranilaštva, kao zakonskog zastupnika Općine Ilijaš, evidentirano je 79 predmeta u upravnom postupku i to 24 predmeta preneseno iz prethodnih godina, dok je zaprimljeno 55 novih u toku godine. Većina predmeta se odnosi na uzurpaciju zemljišta na području općine od strane trećih lica, utvrđivanje i uknjižbu vlasništva, te eksproprijaciju zemljišta. Evidentirano je 12 predmeta u vanparničnom postupku i to osam prenesenih iz prethodnih godina, dok su zaprimljena četiri nova predmeta u toku godine.

Vijećnici su većinom glasova usvojili Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana Banovac – poslovno-stambeni kompleks uz rijeku Bosnu.

Potrebnu većinu glasova dobila je Odluka kojom Općinsko vijeće Ilijaš daje saglasnost na kreditno zaduženje Općine Ilijaš kod Razvojne Banke Federacije Bosne i Hercegovine za finansiranje kapitalnih investicija u iznosu od milion KM u formi novčanog kredita, pri čemu godišnji iznos servisiranja duga ne može preći 10 posto prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini, pod uslovima da je rok otplate sedam godina, grejs period 12 mjeseci, kamatna stopa 2,90 posto, naknada za obradu kredita 0,30 posto jednokratno i otplata kredita mjesečna. Sredstva od milion KM biće utrošena za plohe u Podlugovima, Bioči, Gajevima i Mrakovu, čija se izgradnja očekuje do kraj godine.

Vijećnici su većinom glasova podržali Prijedlog Izmjene i dopune Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu. Izmjene i dopune Budžeta za 2024. godinu obrazložio je šef odsjeka za budžet Općine Ilijaš Nedžad Masnopita kazavši da su utvrđeni ukupni prihodi i primici u iznosu od 20.447.200 KM.

"U nastaku ću obrazložiti najznačajnije stavke prihoda u okviru kojih je došlo do promjena odnosno koje su tretirani Izmjenama i dopunama Budžeta. Uvećanje na poziciji Prihod po osnovu poreza na imovinu za 5,58 posto, a kao dio nove projekcije ove vrste prihoda. Potom, uvećanje na pozicijama u okviru grupe prihoda porezni prihodi za 4,11 posto, a u skladu sa dostavljenoj revidovanoj projekciji javnih prihoda za 2024. godinu i projekcija za period 2025.-2027. godina od 13. maja 2024. godine od strane Federalnog ministarstva finansija Federacije BiH. Također, izvršeno je revidovanje/uvećanje projekcije direktnih poreznih prihoda za 4,06 posto. Uvećanje na pozicijama u okviru grupe prihoda neporezni prihodi za 11,64 posto, a u okviru ove grupe prihoda najznačajnije promjene desile su se u okviru budžetskih pozicija pozicija:
- Umanjenje na poziciji Prihod od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa,
- Uvećanih prihoda po osnovu rente i naknade za uređenje građevinskog zemljišta uvećani za 30,6 posto.

Uvećanje na poziciji primljeni transferi od međunarodnih organizacija za 31,62 posto. Umanjenje na poziji po osnovu tekućih transfera viših nivoa vlasti za 53,46 posto. Uvećanje prihoda po osnovu kapitalnih transfera viših nivoa vlasti za 13,16 posto, a kao posljedica revidovane projekcije kapitalnih prihoda. U okviru ostalih budžetskih pozicija nije došlo do značajnijih promjena, te iste nisu uticale na samu strukturu budžeta, pa ih neću detaljno obrazlagati. U skladu sa prijedlogom prihoda i primitaka u okviru Izmjena i dopuna budžeta za 2024. godinu uravnoteženi su rashodi i izdaci. Izmjenama i dopunama budžeta rashodi i izdaci su predloženi u iznosu od 20.447.200 KM. Tekući transferi Izmjenama i dopunama Budžeta su planirani u iznosu od 3.909.900 KM, odnosno za 5,9 posto manje u odnosu na aktuelni plan. Kapitalni transferi i izdaci su Izmjenama i dopunama Budžeta planirani u iznosu od 10.902.650 KM, što predstavlja uvećanje u odnosu na aktuelni plan za 0,90 posto."

Potom su usvojene dvije Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u K.O. Ilijaš Grad. Ovim Odlukama se daje saglasnost općinskom načelniku za raspisivanje javnog konkursa za prodaju neizgrađenog građevisnkog zemljišta u državnom vlasništvu putem javnog nadmetanja radi gradnje stambenog objekta na lokalitetu Stari Ilijaš, u obuhvatu Regulacionog plana Stari Ilijaš.

Vijećnici su većinom glasova podržali i Odluku kojom se odobrava prodaja neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ilijaš u K.O. Ilijaš Grad.

U nastavku sjednice većinom glasova je usvojena Odluka kojom se utvrđuje da je od javnog interesa izvođenje radova na rekonstrukciji saobraćajnice u Ljubnićima i da se u tu svrhu može pristupiti potpunoj eksproprijaciji dijela zemljišta označenog u K.O. Ljubinići.

Jednoglasno je usvojena Odluka kojom se utvrđuje da je od javnog interesa izgradnja spomen-obilježja šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama rata naselja Karašnica.

Potom je većinom glasova usvojena Odluka kojom se daje saglasnost na plan utroška namjenskih sredstava prikupljenih u 2024. godini po osnovu Naknade za korištenje državnih šuma na području općine Ilijaš za sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i održavanja infrastrukturnih objekata u obuhvatu šuma i šumskih zemljišta u mjesnim zajednicama Srednje, Ljubina, Gajevi, Kamenica i Dragoradi.

Na samom kraju sjednice većinom glasova je usvojen Prijedlog rješenja iz imovinsko-pravne oblasti, a potom i Zaključak o ponovnom podnošenju tačaka na dnevni red prije isteka roka od šest mjeseci. Ovim Zaključkom se Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Doci I Ilijaš" i Prijedlog Odluke o provođenju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Doci I Ilijaš" stavljaju na dnevni red i isti će se razmatrati na 40. sjednici Općinskog vijeća Ilijaš.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba