Previous Next

Najava 32. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Redovna 32. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održat će se dana 21. novembra (utorak) 2023. godine sa početkom u 16:00 sati, u sali Općinskog vijeća Ilijaš (zgrada Općine Ilijaš, III sprat) sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:

1. Vijećnička pitanja i inicijative;

2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 31. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;

3. Izvještaj o realizaciji akata sa 31. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;

4. Informacija o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za period 01.01. - 30.09.2023. godine;

5. Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu;

6. Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu;

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o subvencioniranju dijela troškova komunalnih usluga vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda;

8. Prijedlog Odluke o povjeravanju vršenja poslova Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2024. godinu;

9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju granice katastarskih općina Bioča (llijaš) i Vlakovo (Ilidža);

10. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za utvrđivanje i obilježavanje granice katastarske općine Bioča (Općina Ilijaš) sa katastarskom općinom Vlakovo (Općina Ilidža);

11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji saobraćajnice Donja Misoča - Put za Pušine;

12. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi plana parcelacije "Jelik";

13. Nacrt Odluka o:
a) usvajanju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Doci I" Ilijaš
b) provođenju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Doci I" Ilijaš;

14. Prijedlog Rješenja o:
a) razrješenju člana, a time i zamjenika predsjednika Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja
b) izboru člana, a time i zamjenika predsjednika Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja
c) razrješenju člana Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja
d) izboru člana Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja;

15. Informacija o stanju privrede, poljoprivrede i samostalnog privređivanja.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba