Vijesti
Završena rehabilitacija ulice Ivana Franje Jukića i dijela Bogumilske ulice

DSC 1581

Nakon pripremnih radova završeno je asfaltiranje Bogumilske ulice u MZ Ilijaš Gradu. Asfaltirano je 480 m sa prosječnom širinom od 4,50m. Projekat je realiziran u okviru jedinstvenog projekta. Ukupna vrijednost radova iznosila je 275.956 KM, od čega je Direkcija za puteve obezbjedila 200.000 KM a ostatak je obezbjeđen iz budžeta Opštine Ilijaš.
Izvođač radova bila je firma Citarprodukt d.o.o Visoko-PJ Ilijaš. Nadzor radova vršio je Zavod za izgradnju KS.

DSC 1575


U toku rehabilitacije izvršeni su radovi na drenaži odvodnih oborinskih voda i dijela fekalne kanalizacije.

 
JAVNI POZIV

Javnim pozivom od 11.05.2020. godine Općinski sud Sarajevo najavio je uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za K.O. Gajevi, Homar i Kamenica.
Navedenim javnim pozivom pozvane su sve zainteresovane osobe koje polažu pravo na priznavanje prava vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u navedenim katastarskim općinama da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave Javnog poziva u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine i Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.
Najavljena uspostava i zamjena zemljišne knjige predstavlja završnu fazu Projekta registracije nekretnina za ove tri katastarske općine.
Početna faza odnosila se na izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja na javni uvid što je općina Ilijaš u potpunosti samostalno provela. Uspješnost i ispravnost postupka izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja na javni uvid potvrdila je za to nadležna Federalna uprava za geodetske  i imovinsko-pravne poslove koja je u oktobru 2019. godine proglasila novi premjer za navedene katastarske općine. Nakon toga uslijedila je faza sistematskog usklađivanja podataka katastra i zemljišne knjige koja je također uspješno provedena i Prijavni listovi nastali kao rezultat tog sistematskog usklađivanja u aprilu 2020. godine dostavljeni su na dalje postupanje nadležnom Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu.
Temeljem dostavljenih Prijavnih listova, a u skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine, nadležni Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Sarajevu provodit će sljedeću fazu Projekta u kojoj će putem uspostave – zamjene Zemljišne knjige svim zainteresovanim licima biti omogućeno da prijave svoja prava za koja smatraju da ih imaju na određenim nekretninama. Zbog nezavisnosti održavanja podataka katastra i zemljišne knjige veliki je broj korisnika - posjednika nekretnina koji nisu upisani kao vlasnici istih u Zemljišnu knjigu i obrnuto.U takvim slučajevima, uz dostavljanje valjanog pravnog osnova ili kroz postupak dokazivanja prava, omogućit će se upis prava onima koji kao takvi nisu upisani. Bitno je napomenuti da se projekat uspostave i zamjene zemljišne knjige provode u potpunosti besplatno, za razliku od ranijih uspostava novih zemljišnoknjižnih uložaka koji su koštali od 800,00 do 1.000,00 KM .
Objavljivanje Javnog poziva i pružanje mogućnosti da bez velikih troškova korisnici – posjednici nekretnina mogu ostvariti pravo vlasništva u zemljišnoj knjizi prema podacima novog premjera je upravo i cilj provedbe samog postupka izlaganja podataka na javni uvid. Uzimajući u obzir da je većina nekretnina upisanih u K.O. Gajevi, Homar i Kamenica u suvlasničkom odnosu, sa gotovo uvijek velikim brojem suvlasnika, da se kroz postupak izlaganja podataka na javni uvid ažuriralo kompletno stanje posjeda na istim, da je na području navedenih katastarskih općina stupio na snagu novi premjer, da su postupci uspostave prava kod Općinskog suda Sarajevo besplatni, odnosno da se za iste ne plaćaju sudske takse jasno je o koliko vrijednom projektu se radi.
Općina Ilijaš čvrstog je opredjeljenja da nastavi i dalje sa projektima koji su vezani za zemljišnoknjižnu administraciju što dokazuje i započetim postupcima izlaganja podataka na području drugih katastarskih općina. Uređen i ažuriran podatak o nekretnini, sa evidentiranim stvarnim korisnikom iste na terenu, sa usklađenim podacima u katastru i zemljišnoj knjizi jedan je od najbitnijih preduslova za bilo koji vid napretka. Međutim, da bi se ovaj projekat što efikasnije realizovao moramo svi dati svoj doprinos. Dakle, na nama je svima da na vrijeme izvršimo provjere podataka o svojim nekretninama i iskoristimo ovaj projekat za konačno rješavanje svih otvorenih pitanja na istim.

 
Delegacije Vlade KS i KO SDA Sarajevo posjetile Općinu Ilijaš.Dogovoren nastavak započetih projekata

sda

Sastanak članova Vlade Kantona Sarajevo i zastupnika u Skupštini KS sa predstavnicima Općine Ilijaš, upriličen je jučer u sali Općinskog vijeća. Cilj sastanka je upoznavanje resornih ministara u Vladi KS sa stanjem implementacije kapitalnih projekata i drugih potreba i izazova sa kojima se općina Ilijaš suočava. Mahir Dević, šef kluba SDA u Skupštini Kantona Sarajevo istakao je ovu posjetu kao plansku aktivnost koju provodi KO SDA KS a u kojoj se sagledavaju svi kapitalni projekti, budžetski izdaci koji su planirani prema općinama na bazi budžeta koje su usvojila općinska vijeća i na bazi trenutne finansijske situacije koja je uzrokovana panedemijom korona virusa.

„Prestruktuiramo projekte. Ono što je dobro za građane općine Ilijaš jeste to da ni jedan planirani projekat u Budžetu KS nije izbačen kroz rebalans. Sve aktivnosti važne za nastavak izgradnje stadiona, izgradnju regionalne ceste od Malešića do Starog Ilijaša, nastavak izgradnje vodovoda Vrutak, pomoć boračkoj populaciji, nastavak izgradnje cesta, obnova komunalne infrastrukture, nastavit će se realizirati. Ovo je sinhronizacija kantonalne vlasti sa općinskom da se ubrzaju svi ti projekti jer je plan da se putem velikih investicionih projekata saniraju posljedice ekonomske krize. Sektor ugostiteljstva i trgovina će se vrlo brzo oporaviti. Privredne grane podrazumijevaju jednu ozbiljniju investicijsku fazu i mi to moramo sa nivoa kantona i općina pomoći da bismo što manje osjetili posljedice koje dolaze kao nuspojava korona virusa. Ekonomija KS je motor cijele države“, istakao je Dević.

sda 2

Jasmin Halebić, ministar finansija u Vladi KS kazao je da je ova posjeta važna kako bi se u praktičnom smislu vidjelo koji projekti se odnosi na općinu Ilijaš što se tiče kapitalnih investicija i kako uskladiti dinamiku obezbjeđivanja finansijskih srestava.
„U protekla dva mjeseca, u KS imali smo otežano punjenje Budžeta. To se odnosi na period polovine mjeseca marta i april a mjesec maj smo predvidjeli rebalansom Budžeta i sveli ga na jednu realnu osnovu, da bi se rashodi do kraja godine mogli isfinansirati. Također, u Budžetu smo pripremili i jedan investicioni paket u iznosu od oko 30 miliona KM, kojim bismo praktično nadomjestili budžetske prihode koji će evidentno u toku godine biti naplaćeni u manjoj mjeri. Na taj način pokušavamo da održimo tempo razvoja u KS koji je prethodnih godina bio na značajnom i zavidnom nivou“, kazao je ministar Halebić.

Predsjednik Kantonalnog odbora SDA Sarajevo Fikret Prevljak istakao je važnost evidentiranja značajnih projekata za koje treba interventno djelovati a u konačnici za dobrobit građana općine Ilijaš.
„Prvo smo došli u Ilijaš sa ministrima u Vladi KS. Naša ideja je da evidentiramo značajne projekte u svakoj općini za koje je potrebno interventno djelovati. Cilj nam je dati podršku načelniku općine Ilijaš koja je u ekspanziji, koja se gradi i koja je na usluzi građanima. Sve ono što budemo mogli da učinimo za građane općine Ilijaš, mi ćemo to da uradimo na ministrima u Vladi KS“, kazao je Prevljak.

Načelnik općine Ilijaš Akif Fazlić ovaj sastanak je ocijenio vrlo efikasnim s obzirom na to da je usvojen rebalans Budžeta KS te da slijedi njegova operacionalizacija.

„Dakle donosimo operativne planove i provodimo procedure. Želim javno pohvaliti rad Vlade KS, prije svega ministarstva na koja se naslanjaju općine. Već smo zaključili sporazume i definisali projekte i stvorili poreduslove da pokrenemo procedure javnih nabavki. To smo već uradili sa Ministartvom komunalne privrede i Ministarstvom privrede. Dogovorili smo da u narednih sedam dana napravimo sastanak sa ministarstvom saobraćaja i Direkcijom za ceste KS i da konačno definiramo operativni plan realizacije projekata iz sfere saobraćajne infrastrukture za ovu godinu. Dogovoren je nastavak izgradnje Gradskog stadiona. Ono što je proizašlo kao zaključak sa ovog sastanka jeste to da se Vlada uključi u nabavku sanitetskog vozila za Dom zdravlja općine Ilijaš i rješavanje kadrovskog jačanja u smislu medicinskog osoblja odnosno broja timova porodične medicine“, kazao je načelnik Fazlić.
U narednom periodu delegacija Vlade KS, na inicijativu KO SDA Sarajevo upriličit će posjete i drugim općinama u KS.

 
Dogovoren nastavak izgradnje Gradskog stadiona u Ilijašu

Danas je u radnoj posjeti Općini Ilijaš boravio ministar kulture i sporta Vlade KS Kenan Alikadić.
Općinski načelnik Akif Fazlić upoznao je ministra Kenana Alikadića sa projektima Općine Ilijaš u oblasti kulture i sporta, te naglasio važnost nastavka izgradnje Gradskog stadiona u Ilijašu.

Ovo je prva posjeta nakon rebalansa budžeta KS, stvorile su se pretpostavke za ulaganje u određene kapitalne projekte za oblast kulture i sporta. Mi smo donjeli zaključak da ćemo sve one projekte koji su u fazi raspisivanja ili imaju izabrane izvođače radova na podrućju KS podržati značajnim finansijskim sredstvima. Općina Ilijaš je prva općina koju sam posjetio, koja je u fazi izgradnje jednog reprezetativnog stadiona. Ministarstvo kulture i sporta KS će  izdvojiti značajna sredstava koja ćemo kasnije objaviti kada budemo imali konačnu informaciju po obilasku svih općina. Zahvalio bih se načelniku Akifu Fazliću na veoma kvalitetnoj prezentaciji sportskih i kulturnih projekata na području Općine Ilijaš, kazao je ovom prilikom gospodin Alikadić.

DSC 1562

Načelnik Akif Fazlić se zahvalio ministru Kenanu Alikadiću na posjeti i dogovoru o nastavku igradnje Gradskog stadiona u Ilijašu.

„Mi smo završili prvu fazu tog projekta negdje u vrijednosti preko 1.600.000 KM i zaista bi šteta bilo zaustaviti taj projekat, koji je od velike važnosti kako za sportiste tako i za same građane Općine Ilijaš. Zadovoljstvo mi je da smo dogovorili ovu drugu fazu realizacije izgradnje spomenutog objekta. Mi ćemo sada operativno pokrenuti sve ove procedure koje treba da završimo. Vrijednosti druge faze je 1.100.000 KM. Želimo što prije preći u realizaciju projekta kako bi  u ovoj građevinskoj sezoni ovu drugu fazu završili.“ kazao je načelnik Akif Fazlić.

stadion2020

Ministar Kenan Alikadić se osvrnuo i na kultrune sadržaje koji su planirani u narednom periodu. Ministar je istakao da je primarni cilj širenje kulturnih sadržaja na sve dijelove KS.

 
Pomoć Caritasa Švicarske za domaćinstava na području općine Ilijaš

thumbnail HODŽIĆ FADIL 1.U sklopu projekta "Interventna pomoć" sa ciljem da se pomognu domaćinstva koja su u potrebi i dodatno pogođena pandemijom korona virusa, švicarski Caritas uz podršku Švicarske vlade i privatnih donacija u općini Ilijaš i 18 drugih općina BiH će u periodu od tri mjeseca pružiti pomoć za 50 porodica sa naše općine.

Prijedlog za korisnike navedenog programa su uradile mjesne zajednice sa resornom službom, na osnovu pravilnika i kriterija dobijenih od strane donatora, koji je u konačnici verifikovao i sačinio završnu listu.

Korisnici ovoga programa će u tri navrata dobiti vaučere (novčane bonove) koje mogu koristiti u TC BINGO, a vrijednost vaučera po porodici utvrđena je na osnovu socioekonomskog i zdravstvenog statusa porodice, broja članova, te ukupnih primanja za svaku porodicu.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

 

 

PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
 
ZAKLJUČAK
 
 
ZAKLJUČAK
 
 
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIČKA STANICA" ''
 
 
ODLUKA O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"
 
 
REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA" (skraćeni tekst)
 

REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"- URBANISTIČKO RJEŠENJE
 

 
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU-APLIKACIJE PROGRAMA IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

Program mjera i ušteda za ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusom (Covid 19)
 

 
 
JAVNO SAOPĆENJE investitorima koji posjeduju važeće lokacijske informacije, urbanističke saglasnosti i naknadne urbanističke saglasnosti
 

 
 
Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2019.godinu
 

 
 
Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2020.godinu
 

 

 
 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2020.godinu

Budžet općine ilijaš 2020
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas835
mod_vvisit_counterJuče1919
mod_vvisit_counterOva sedmica835
mod_vvisit_counterOvaj mjesec10341