Sport i rekreacija

    Kada je u pitanju sport, objekti sportske infrastrukture su novootvorena sportska dvorana u sastavu Kulturno-sportskog centra, gradski nogometni stadion, pet školskih vanjskih igrališta, četiri školska zatvorena igrališta, prostorije šahovskog kluba i Planinarski dom na Bijambarama. Osim toga, postoje i otvorena asfaltna igrališta za mali nogomet u Donjoj Luci, Starom Ilijašu, a u izgradnji je sportska ploha u naselju Misoča. Oblast sporta nije regulirana na državnom i federalnom nivou, pa se sve sportske aktivnosti odvijaju u skladu sa odredbama kantonalnog Zakona o sportu.

    Međutim i pored postojanja kulturnih organizacija i djelimično odgovarajućih objekata za kulturna dešavanja, može se reći da kulturni život nije dovoljno razvijen. Kulturni sadržaji su malobrojni da bi zadovoljili potrebe stanovnika. Imajući u vidu međunarodne standarde o ljudskim pravima, država je dužna osigurati odgovarajuće uslove za ostvarivanje prava na kulturni život, što uključuje dostupnost sredstava za razvoj kulture i uključivanje stanovništva u kulturni život. Iako još uvijek ne postoji kantonalni Zakon o kulturi, bitno je naglasiti i nadležnost kantona po Ustavu FBiH za utvrđivanje i provedbu kulturne politike. Sve ovo izravno utječe na obim i kvalitet rada nadležnih organa Općine, koja u skladu sa svojim mogućnostima pokušava zadovoljiti potrebe lokalnog stanovništva u oblasti kulture.